/Eligibility no Year 2021-2022 Course B.A.

Eligibility no Year 2021-2022 Course B.A.

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022

 For Course: B.A.

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 AAMBRE GANESH DILIP BHARTI 1 12021107537 T002438
2 ABHANG PRADIP ASHOK SANGITA 1 12021107557 T002438
3 ADANGALE DHURVESH RAVI KAVITA 1 12021107464 T002438
4 ADKE AMIT BHARAT CHITRA 1 12021107560 T002438
5 ADKE DARSHAN AJAY MANISHA 1 12021163779 T004898
6 ADKE GAYATRI TANAJI SHILABAI 1 12021107525 T002438
7 ADKE KIRAN ASHOK SHANTABAI 1 12021107502 T002438
8 ADKE SAKSHI NAMDEV MANGAL 1 12021107469 T002438
9 ADKE SAKSHI SANTOSH ROHINI 1 12021107536 T002438
10 AHER LALIT DNYANESHWAR SUBHADRA 1 12021107692 T002439
11 AHER MAYUR HEMANT SHARMILA 1 12021107474 T002438
12 AHER PRAGATI VILAS SANGITA 1 12021107701 T002439
13 AHER SHRUTI VITTHAL SHAILA 1 12021107509 T002438
14 AHIRE BHUSHAN NITIN SEEMA 1 12021107706 T002439
15 AHIRE SAMIR SUBHASH SUREKHA 1 12021188573 T007696
16 ANGRE RITU GANGADHAR JAYA 1 12021107664 T002439
17 ANTHONY ELTON AMBROSE VERONICA 1 12021107513 T002438
18 BABU RICHIKA KISHOR SAVITRI 1 12021107511 T002438
19 BANGALI PRASHANT KAILAS REKHA 1 12021107473 T002438
20 BANKAR NILAM KUNDLIK KAMAL 1 12021163771 T004894
21 BANSODE MANISHA DATTATRAY SUNITA 1 12021107542 T002438
22 BARDE ATUL SHANTARAM SUNITA 1 12021107680 T002439
23 BARKALE AKASH DATTU ANITA 1 12021107477 T002438
24 BARSALE DINESH RAMBHAU SANGITA 1 12021107470 T002438
25 BARVE AAKASH SURESH REKHA 1 12021107554 T002438
26 BARVE SIDDARTH ANAND MANISHA 1 12021188583 T007698
27 BASNET NATISHA GANESH BAHADUR SUNITADEVI 1 12021107480 T002438
28 BASTE JEETESH MOHAN MANGALA 1 12021107720 T002439
29 BENDKOLI RAJARAM DILIP MANDABAI 1 12021163778 T004898
30 BHAGAT PRASHANT SHIVAJI KAMAL 1 12021107543 T002438
31 BHAGAWANE AKASH SUDHIR SUNITA 1 12021107519 T002438
32 BHAGWAT DEVIKA SANTOSH CHHAYA 1 12021107512 T002438
33 BHALERAO PIYUSH SANJAY ROHINI 1 12021107493 T002438
34 BHOIR KISAN SAHEBRAV VIMAL 1 12021107679 T002439
35 BHOJ ARTI ARUN KAVITA 1 12021107532 T002438
36 BHOR GAURAV BANDU VANITA 1 12021107521 T002438
37 BHOR MAYUR RAOSAHEB SUNITA 1 12021107479 T002438
38 BHOR PRASAD KAILAS SANGITA 1 12021107522 T002438
39 BHOR RUSHIKESH MADHUKAR SUVRNA 1 12021107524 T002438
40 BHOSALE NEHA SUNIL LALITA 1 12021107486 T002438
41 BHOSALE ROSHANI SHRAVAN SHOBHA 1 12021107510 T002438
42 BINNAR SHARAD DEORAM INDUBAI 1 12021163773 T004894
43 BIRMAL SNEHA SUNIL SHOBHA 1 12021107485 T002438
44 BODAKE OM TUSHAR NEELAM 1 12021107476 T002438
45 BORADE AKASH SHIVAJI JAYSHREE 1 12021107499 T002438
46 BORADE DIVYA VISHNU LATABAI 1 12021163772 T004894
47 BORADE ISHWAR RAMESH SARIKA 1 12021107462 T002438
48 BORADE ROHIT AMBADAS SANGITA 1 12021107516 T002438
49 CHANDANSHIVE KADAMBARI RAHUL SHAILA 1 12021107544 T002438
50 CHANDRAMORE AARYAN BALU SUNITA 1 12021107696 T002439
51 CHANDRAMORE ARCHANA RAJENDRA SHIEELA 1 12021215730 T009314
52 CHAUDHARI AKSHAY VIJAY SARLA 1 12021107460 T002438
53 CHAUGULE KAVERI BHASKAR RATNA 1 12021107455 T002438
54 CHAUHAN SAMRAT RAJU MANGALA 1 12021107676 T002439
55 CHAURASIYA UMESH HARIRAM NIRMALA DEVI 1 12021107487 T002438
56 CHAVAN ARTI JAGAN JYOTI 1 12021107495 T002438
57 DABHADE RUPESH RAJESH MAYA 1 12021107514 T002438
58 DAGALE JAYESH RAJARAM DRAUPADA 1 12021107541 T002438
59 DAKHORE TANUJA BABAN NANDA 1 12021107490 T002438
60 DAREKAR ASHWINI VISHNU SHIVNANDA 1 12021107472 T002438
61 DHANWATE RAJESHWARI DNYANESHWAR MEENA 1 12021188580 T007696
62 DHOKANE VANDANA DEEPAK ROOPALI 1 12021188584 T007698
63 DHUMAL PRIYANKA YASHWANT SAVITA 1 12021188571 T007696
64 DIWATE AJAY SHAMRAO MANGAL 1 12021188567 T007696
65 DIWATE SANIKA DNYANESHWAR LALITA 1 12021107465 T002438
66 DONDE BHUMIKA RAVINDRA ARCHANA 1 12021107529 T002438
67 DONDE DEEPAK PRABHAKAR REKHA 1 12021107456 T002438
68 DONDE NISHANT DHARAM VANDANA 1 12021107673 T002439
69 DONDE SAKSHI PRAKASH JYOTI 1 12021107458 T002438
70 DUGJE POOJA VIKRAM VARSHA 1 12021107540 T002438
71 EKHANDE ROSHAN ANIL SHILA 1 12021107552 T002438
72 FOKNE POOJA DILIP SANGITA 1 12021107539 T002438
73 GADHAVE AMOL SURESH JANABAI 1 12021107538 T002438
74 GADHAVE POOJA RAMKRUSHNA SHAILA 1 12021107491 T002438
75 GADHAVE SHUBHAM RAOSAHEB SANGITA 1 12021107697 T002439
76 GADHVE DEEPAK RAMESH SAVITA 1 12021107558 T002438
77 GAIDHANI AKASH DATTATRAY MANJULA 1 12021107468 T002438
78 GAIDHANI MAYANK BHIVSEN MRUNALINI 1 12021107535 T002438
79 GAIKHE ROHIT NAVNATH MEENA 1 12021107688 T002439
80 GAIKWAD MAYUR MOHAN SUNITA 1 12021107489 T002438
81 GAIKWAD PAYAL RAVINDRA KUSUM 1 12021107549 T002438
82 GAIKWAD SATISH PRAKASH USHA 1 12021107527 T002438
83 GAIKWAD SWAPNIL VIJAY SUNITA 1 12021107725 T002439
84 GANGURDE NIVEDITA MAHESH USHA 1 12021107546 T002438
85 GARUD NUPUR SUNIL SUNITA 1 12021107531 T002438
86 GAVANDE KALYANI DILIP SUBHADRA 1 12021107494 T002438
87 GAWALI PRIYANKA CHANDRAKANT SANGITA 1 12021107710 T002439
88 GAWANDE ROHIT NARAYAN SUNITA 1 12021107504 T002438
89 GAWANDE ROHIT SHANKAR SARLA 1 12021107747 T002439
90 GAWARE ADARSH SUBHASH JYOTI 1 12021107685 T002439
91 GAWARI RUPALI RAMNATH SUNITA 1 12021107678 T002439
92 GHADGE RUSHIKESH ANIL KAVITA 1 12021107533 T002438
93 GHADGE SUDARSHAN RAJARAM SUNITA 1 12021107475 T002438
94 GHADGE VIKRAM RAJARAM MUKTA 1 12021107722 T002439
95 GHARE SURYAKANTA GANPAT SARALA 1 12021107457 T002438
96 GHODKE SHUBANGI GORAKH SANGITA 1 12021107736 T002439
97 GHOLAP ADITI GAJANAN VAISHNAVI 1 12021107555 T002438
98 GHORPADE SHUBHAM SANJAY KALPANA 1 12021107734 T002439
99 GIRVE PANKAJ UTTAM GANGUBAI 1 12021107723 T002439
100 GITE MAYUR GANESH SUVARNA 1 12021107505 T002438
101 GODE PAVAN SADASHIV CHANDRBHAGA 1 12021107672 T002439
102 GODSE PRADNYA SANJAY KUSUM 1 12021107545 T002438
103 GODSE SAKSHI SUBHASH KAMAL 1 12021107503 T002438
104 GODSE VAIBHAV ARJUN SUNITA 1 12021107498 T002438
105 GUMBADE ADITYA BALU RENUKA 1 12021107492 T002438
106 HAGAWANE PRAJWAL SANJAY VANDANA 1 12021107482 T002438
107 HANDE NIKHIL MAHENDRA VAISHALI 1 12021107483 T002438
108 HANDORE GAYATRI JAYRAM ROHINI 1 12021107515 T002438
109 HARAK AABA VILAS VANDANA 1 12021188582 T007696
110 HARAK KUNAL DINESH NIRMALA 1 12021107749 T002439
111 HARAK PRNALI DNYANESHWAR TARABAI 1 12021107550 T002438
112 HARAK SAKSHI VILAS SANGITA 1 12021107466 T002438
113 HARAK SAURABH DATTU SUREKHA 1 12021107684 T002439
114 HARAK SHAM BHAUSAHEB SINDHU 1 12021107523 T002438
115 HARAK UMESH VISHNUPANT SUREKHA 1 12021107739 T002439
116 HARAK VAISHNAVI NANDU USHA 1 12021107467 T002438
117 HARAK VARSHA DATTU SANGITA 1 12021107471 T002438
118 HINGE VAISHNAVI ASHOK BEBI 1 12021107528 T002438
119 INGLE PRATIKSHA BHAGWAN AMITA 1 12021107740 T002439
120 IRNAK RUPALI BHAURAV ARCHANA 1 12021107675 T002439
121 JACHAK SUMIT SHIVAJI VIMAL 1 12021107530 T002438
122 JADHAV AKSHADA VIJAY ALKA 1 12021107520 T002438
123 JADHAV AMRAPALI VIJAY MANISHA 1 12021107559 T002438
124 JADHAV CHANCHAL RANJIT PALLAVI 1 12021107551 T002438
125 JADHAV DIPAK ASHOK SHOBHA 1 12021107501 T002438
126 JADHAV DIVYA BHAUSAHEB SARIKA 1 12021215731 T009314
127 JADHAV JYOTI SHIVAJI USHA 1 12021107686 T002439
128 JADHAV MAHESH CHINTAMAN ANITA 1 12021107548 T002438
129 JADHAV PALLAVI NAVNATH SANGITA 1 12021107553 T002438
130 JADHAV PRATIKSHA VIJAY NIRMALA 1 12021107488 T002438
131 JADHAV RAMCHANDRA HARILAL TARAMATI 1 12021107534 T002438
132 JADHAV SACHIN JAYRAM SHOBHA 1 12021107717 T002439
133 JADHAV SAHIL BAJIRAO MEENA 1 12021107506 T002438
134 JADHAV SAURABH DEEPAK MANDA 1 12021107681 T002439
135 JADHAV SHUBHAM DILIP USHA 1 12021107742 T002439
136 JADHAV TUSHAR SANJAY ASHA 1 12021107459 T002438
137 JADHAV VISHAL BHAGAWAN JANKABAI 1 12021107507 T002438
138 JADHAV YOGESH SUNIL KIRAN 1 12021107683 T002439
139 JAIN SHASHIBALA KRISHNAMURTI SUSHILA 1 12021188570 T007696
140 JARAS OMKAR BALASAHEB DWARKA 1 12021107517 T002438
141 JARAS RAMESHWAR NIVRUTTI KAVITA 1 12021107478 T002438
142 JAVARE SHUBHAM SANJAY GUNTABAI 1 12021107496 T002438
143 JUNDRE CHETAN SHIVAJI RANJANABAI 1 12021107689 T002439
144 KADALE SANGITA RANU PARVATABAI 1 12021107461 T002438
145 KADBHANE ROHAN SOMNATH VAISHALI 1 12021107556 T002438
146 KADHBHANE DHWAJ DATTATRAY JYOTI 1 12021107526 T002438
147 KAKAD ANKIT ARUN MANISHA 1 12021188572 T007696
148 KALE DARSHAN SHIVAJI ASHA 1 12021107463 T002438
149 KALE GAURAV KAILASH NIRMALA 1 12021107500 T002438
150 KALE OMKAR ASHOK SAVITA 1 12021107484 T002438
151 KALE SNEHA RAMESH KALPANA 1 12021107547 T002438
152 KALE TUSHAR RAMESH KALPANA 1 12021107481 T002438
153 KALE VAIBHAV RAJARAM AHILYA 1 12021107721 T002439
154 KARANJKAR AKASH SANJAY DIPALI 1 12021107518 T002438
155 KASAR KARAN GANESH ARTI 1 12021107508 T002438
156 KASAR ROSHAN SANJAY SUMAN 1 12021107660 T002438
157 KASAR VAIBHAV MOTIRAM DIPALI 1 12021107642 T002438
158 KATARE SIHIDHARTH DINKAR MANDA 1 12021107619 T002438
159 KATE LAVINA GANESH SUREKHA 1 12021107576 T002438
160 KATE PRATIBHA BHANUDAS PUSHPA 1 12021107627 T002438
161 KAWATE SWAPNIL PANDURANG FASHABAI 1 12021107744 T002439
162 KEDAR PRASAD SACHIN RESHMA 1 12021107595 T002438
163 KHALKAR ASHWINI RAMBHAU SHOBHA 1 12021107657 T002438
164 KHAN RUKHSAR NISAR MOHD JAKIYA 1 12021107623 T002438
165 KHAN TEHRIM MUKHTAR GHAZALA 1 12021107624 T002438
166 KHANDAVE SUVARNA ANANDA BHARATI 1 12021107632 T002438
167 KHARAT ANIRUDDH ANIL POOJA 1 12021188576 T007696
168 KHARE PRATHAM KISHOR BHARTI 1 12021107718 T002439
169 KHARJUL ROSHAN SANJAY MEENA 1 12021107572 T002438
170 KHARPUDE RUSHIKESH SURESH SUNITA 1 12021107668 T002439
171 KHOLAMKAR PRATIK VIVEK MAYA 1 12021107659 T002438
172 KOTHULE AMIT ARUN MANISHA 1 12021107636 T002438
173 KOTHULE DARSHAN BALU VAISHALI 1 12021188577 T007696
174 KUKADE SHUBHAM DNYANESHWAR MEENA 1 12021107646 T002438
175 KULTHE ANIKET RAJESH SUREKHA 1 12021107639 T002438
176 KULTHE SAURABH SHIVSHANKAR JYOTI 1 12021107745 T002439
177 KUMAVAT ROHAN SANTOSH ANITA 1 12021107581 T002438
178 KUSHARE PRATHMESH LAHANU SHOBHA 1 12021107635 T002438
179 KUTE ANKUSH RAJARAM ROHINI 1 12021215728 T009313
180 KUTE GAURAV SANJAY RENUKA 1 12021107709 T002439
181 LAGARE VISHAL ARUN JAYA 1 12021107593 T002438
182 LASHKAR RAKESH AAJINATH SONABAI 1 12021107663 T002439
183 LAVHE POOJA RAMAKANT ASHA 1 12021107737 T002439
184 LOHARE RAHUL DATTU MEERA 1 12021107713 T002439
185 MAGAR ANIKET MADHUKAR PUSHPA 1 12021107695 T002439
186 MALI SANKET SUNIL SHEELA 1 12021215729 T009313
187 MANE KIRAN GORAKH DURGA 1 12021107629 T002438
188 MATE PRACHI RAVINDRA SANGITA 1 12021107590 T002438
189 MEDHNE OMKAR NANDU PADMA 1 12021107654 T002438
190 MHASAL PRIYANKA BALU VANITA 1 12021107641 T002438
191 MOMBATTI MEHMUD MASAK LALBI 1 12021188581 T007696
192 MORE SNEHA ARUN MANISHA 1 12021107677 T002439
193 MUDLIYAR ISHWARI ARULDAS ROZLENE 1 12021107667 T002439
194 MUTHAL CHETAN BALASAHEB PUSHPA 1 12021107562 T002438
195 NAIDU NEHA KANHAIYA SHANTI 1 12021107594 T002438
196 NAIR JOSPEH KRISHNA VANITA 1 12021107607 T002438
197 NAIR SAMUEL KRISHNA VANITA 1 12021107634 T002438
198 NARAYANE RUPESH BHARAT SUREKHA 1 12021107569 T002438
199 NATHE SACHIN POPAT LALITA 1 12021107625 T002438
200 NIKAM RENUKA RAMDAS JAYSHREE 1 12021188579 T007696
201 NIKAM RUTIKA ASHOK ARCHANA 1 12021107647 T002438
202 NIKHIL PAPPU GHORPADE PUSHPA 1 12021107704 T002439
203 NIRBHAVANE KARAN BALU SUREKHA 1 12021107674 T002439
204 NISAL DHANASHRI ARUN SHOBHA 1 12021107719 T002439
205 OLI SANKET KESHAV BHARTI 1 12021107645 T002438
206 PAGARE AKASH KASHINATH MANDA 1 12021107666 T002439
207 PAGERE AMOL JALINDAR SHOBHA 1 12021107730 T002439
208 PAGERE ROSHAN ROHIDAS YASHODA 1 12021107682 T002439
209 PAL PUJA PRASANTA KARUNA 1 12021107643 T002438
210 PALDE KAJAL SANJAY VAISHALI 1 12021107741 T002439
211 PARDESHI ROSHAN BANDU SEEMA 1 12021107568 T002438
212 PARDESHI UMESH RAJENDRASING MANDA 1 12021188566 T007696
213 PATIL GAURAV ACHYUT GAYATRI 1 12021107579 T002438
214 PATIL HARSHAL PANJABRAO SUREKHA 1 12021107583 T002438
215 PATIL MOHAN DATTU KALPANA 1 12021107582 T002438
216 PATIL VARSHA SUNIL BHARATI 1 12021107578 T002438
217 PATOLE AMAR PANDIT PUSHPA 1 12021107577 T002438
218 PATOLE CHETAN DATTATRAY SANGITA 1 12021107708 T002439
219 PATOLE RUSHIKESH PANDHARINATH ALKA 1 12021107693 T002439
220 PATOLE SANDESH SACHIN SONALI 1 12021107600 T002438
221 PATOLE SURAJ JAGANNATH MINA 1 12021107698 T002439
222 PAVASHE SHAM SANTOSH ALKA 1 12021107613 T002438
223 PAWAR AMIT MADHUKAR RANGANA 1 12021107690 T002439
224 PAWAR GAURAV RAJENDRA MANGAL 1 12021163775 T004894
225 PAWAR JAYA BABURAO MAYA 1 12021107729 T002439
226 PAWAR RAHUL SADASHIV GITABAI 1 12021107743 T002439
227 PAWAR YOGESH YURAJ PUSHPA 1 12021188575 T007696
228 PINJARI AAYAN ASHPAK NASREEN 1 12021107609 T002438
229 PINJARI SHAHEBAZ ZAKIR FARJANABI 1 12021107649 T002438
230 PORJE ASHA DEVIDAS ANJANA 1 12021107571 T002438
231 PORJE GOKUL ARUN JAYSHREE 1 12021107616 T002438
232 PORJE SACHIN RAMESH SANGITA 1 12021107606 T002438
233 POTHIWL KABIYA MANINDARSHING RAVINDARKAUR 1 12021107589 T002438
234 PUNDE HRITIK SANTOSH ALKA 1 12021107726 T002439
235 RAO GANESH BHASKAR RANJANA 1 12021107637 T002438
236 RAO TRISHA SAMPAT JAYSHREE 1 12021107563 T002438
237 RASAL ROHAN ARUN SANGITA 1 12021107644 T002438
238 RATHOD RAHUL RAJESH SHITAL 1 12021107712 T002439
239 RAUT MITALI SANJAY MUKTA 1 12021107748 T002439
240 RAY MANISH KUMAR CHANDRAMA PRATIMADEVI 1 12021107580 T002438
241 RUPWATE YASH DILIP VANDANA 1 12021107631 T002438
242 SABLE NIKITA VITTHAL ANITA 1 12021107633 T002438
243 SAGAR KARTIK MANOJ CHHAYA 1 12021107497 T002438
244 SAHANE ANKUSH SANJAY ALKA 1 12021107665 T002439
245 SAHANE GAYATRI BHAUSAHEB SANGITA 1 12021107615 T002438
246 SAHANE LAHU SANJAY ALKA 1 12021107732 T002439
247 SAHANE SAMADHAN TUKARAM DHRUPADA 1 12021107617 T002438
248 SAHANE VAIBHAV TRYAMBAK SHOBHA 1 12021107687 T002439
249 SAHANE VISHAL DEVIDAS SONALI 1 12021107626 T002438
250 SAKBHOR SAMADHAN BAHIRU VIMAL 1 12021107671 T002439
251 SALAVE RUPALI CHANDRAKANT VIMAL 1 12021107731 T002439
252 SALVE SAKSHI VINOD ASHA 1 12021107608 T002438
253 SALVE SANJAY BALU RANJANA 1 12021107694 T002439
254 SALVE SMITA CHANDRABHAN ANJANA 1 12021107727 T002439
255 SAMORE RUSHIKESH MEENANATH SUNITA 1 12021107586 T002438
256 SAPKALE PRATHAMESH DEEPAK SANGITA 1 12021107630 T002438
257 SARODE PRATIBHA RAGUNATH SANGITA 1 12021107565 T002438
258 SARUKTE AJAY SURESH ANITA 1 12021107750 T002439
259 SARUKTE KAVERI BHASKAR RANJANA 1 12021107711 T002439
260 SARUKTE RAMESHWAR GANGADHAR SUMANBAI 1 12021107716 T002439
261 SATPUTE ARATI JAGANNATH SHOBHA 1 12021107591 T002438
262 SATRE ANIKET GORAKH JAYSHREE 1 12021107566 T002438
263 SHAIKH AKSASAMIN AHAMAD NUSARAT 1 12021107584 T002438
264 SHAIKH MAHERIN MUKHTAR ANJUAM 1 12021188578 T007696
265 SHAIKH MAKBULAHMED SULEMAN PARVEENBANO 1 12021107628 T002438
266 SHAIKH NIDA SAJID AAISHA 1 12021107588 T002438
267 SHAIKH SADIYA AKBAR YASMEEN 1 12021107573 T002438
268 SHAIKH SAHIL TAJUDDIN AKILA 1 12021107669 T002439
269 SHAIKH SIDRA AKBAR YASMEEN 1 12021107691 T002439
270 SHARMA VIKAS PRAMOD AMRAVATI 1 12021107715 T002439
271 SHEKH TOFIK JAKIR ASARFUNISHA 1 12021107602 T002438
272 SHELKE GANESH EKNATH VIMAL 1 12021107575 T002438
273 SHELKE NISHA KESHAV MANDA 1 12021107599 T002438
274 SHELKE OMKAR SANJAY MANISHA 1 12021107724 T002439
275 SHELKE SUYOG SHANTARAM SUNITA 1 12021107738 T002439
276 SHINDE ABHISHEK TANAJI ANITA 1 12021107564 T002438
277 SHINDE DEV VINAYAK BEBI 1 12021107596 T002438
278 SHINDE GAURAV BALASAHEB SUSHILA 1 12021107638 T002438
279 SHINDE HRITIK ASHOK GITABAI 1 12021163774 T004894
280 SHINDE KARAN VITTHAL KAVITA 1 12021107604 T002438
281 SHINDE KAVITA AMBADAS JYOTI 1 12021107735 T002439
282 SHINDE MADHAVI NIVRUTTI VIMAL 1 12021107662 T002438
283 SHINDE NIKHIL VILAS SAPNA 1 12021107661 T002438
284 SHINDE OMKAR TRAMBAK SARALA 1 12021107640 T002438
285 SHINDE PRIYANKA DNYANESHWAR LALITA 1 12021107670 T002439
286 SHINDE SAKSHI VASANT SUJATA 1 12021107603 T002438
287 SHINDE SANKET BALASAHEB PUSHPA 1 12021107733 T002439
288 SHINDE SHRIKANT RAGHUNATH JYOTI 1 12021107612 T002438
289 SHINDE SWATI NANDRAJ VAISHALI 1 12021107614 T002438
290 SHINDE TEJAS PARASHARAM SARALA 1 12021107561 T002438
291 SHINDE YOGESH KESHAV RUPALI 1 12021107598 T002438
292 SHIROLE SAKSHI CHANDRAKANT JAYASHREE 1 12021188568 T007696
293 SHIRSAT MANISH DEVRAJ JYOTI 1 12021107651 T002438
294 SHIRSATH SOPAN GAUTAM SHALUBAI 1 12021107570 T002438
295 SONAR ADITYA SANJAY SARLA 1 12021107587 T002438
296 SONAWANE MONAL SHASHIKANT JAYSHREE 1 12021163776 T004894
297 SONAWANE PRANAV SAMADHAN MANISHA 1 12021107601 T002438
298 SONONE ADITYA RAJU JYOTI 1 12021107702 T002439
299 SURYAWANSHI GANESH GANGADHAR MIRA 1 12021107585 T002438
300 SURYAWANSHI ROHAN SUDAM SUVARNA 1 12021107653 T002438
301 TAKWALE GAURAV AJAY SUNITA 1 12021107728 T002439
302 TALPE VANITA DATTU LATA 1 12021107703 T002439
303 TAUR MOHINI PARMESHWAR ASHWINI 1 12021107621 T002438
304 THAKKAR HIRAL BHAGWANJI BHARTI 1 12021107648 T002438
305 THETE KIRAN RANGNATH ALKA 1 12021163777 T004894
306 THOMBARE SAKSHI DNYANESHWAR USHA 1 12021107618 T002438
307 TIDKE AARTI SANJAY SANGITA 1 12021188574 T007696
308 TILE PRATIK DNYANESHWAR SANGITA 1 12021107714 T002439
309 TUPE ANKITA KUNDALIK CHHAYA 1 12021107707 T002439
310 TUPE DEEPAK SHIVAJI MANGALA 1 12021107610 T002438
311 TUPE RAVI BAHIRU GANGUBAI 1 12021107574 T002438
312 TUPE ROSHAN DASHRATH SARITA 1 12021107656 T002438
313 TUPE VISHAL DNYANESHWAR MANGAL 1 12021107650 T002438
314 UGHADE ATUL NARAYAN SANGITA 1 12021107658 T002438
315 UNHAWANE ANIKET SANJAY JAYSHREE 1 12021107597 T002438
316 VAIRAGAR PRIYANKA PRAKASH CHANDA 1 12021107567 T002438
317 VAIRAGAR SAKSHI KISHOR RENUKA 1 12021107699 T002439
318 VARADE OM SANJAY GAYATRI 1 12021107705 T002439
319 VERGIES RONNEY ALACE SHASHIBALA 1 12021188569 T007696
320 VISHWAKARMA AKASH GUDDU RITA DEVI 1 12021107620 T002438
321 WADILE HARASHADA SHIVRAM SUNITA 1 12021107605 T002438
322 WAGH BHUSHAN KASHINATH JIJA 1 12021107700 T002439
323 WAJE GOKUL ULHAS KALPANA 1 12021107652 T002438
324 WAJE NIKHIL DILIP GANGUBAI 1 12021107611 T002438
325 WAJE RAM VILAS SUNITA 1 12021107655 T002438
326 WAJE SHAM BALASAHEB MEENABAI 1 12021107622 T002438
327 ZOMBAD PRIYANKA SURYABHAN GAYATRI 1 12021107592 T002438