/Eligibility no Year 2021-2022 Course B.Com.

Eligibility no Year 2021-2022 Course B.Com.

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022

 For Course: B.Com.

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 . JENITA JOHN ANTHONY LILLY ROSI 1 12021188586 T007687
2 ADAMANE PREM SANTOSH JYOTI 1 12021108003 T002433
3 ADHAV KOMAL DEVIDAS SHOBHA 1 12021107841 T002433
4 ADKE ADITI SUNIL SEEMA 1 12021107986 T002433
5 ADKE KIRTI KIRAN CHHAYA 1 12021107817 T002432
6 ADKE NEHA SANJAY ANITA 1 12021107819 T002432
7 ADKE PRIYANKA NAVNATH UJWALA 1 12021107994 T002433
8 ADKE SANJANA DATTATREYA SAVITA 1 12021107782 T002432
9 ADKE SHUBHAM GORAKH MANISHA 1 12021108050 T002433
10 ADKE SHUBHANGI RAJARAM MANISHA 1 12021107889 T002433
11 ADKE SHUBHANGI SUBHASH SAVITA 1 12021107825 T002432
12 ADKE SIDDHI ANIL SUNITA 1 12021108046 T002433
13 ADKE SUVARNA NARAYAN MANDAKINI 1 12021107810 T002432
14 AHER RIDDHI KIRAN MANGALA 1 12021108014 T002433
15 AMBHORE SHIVANI BHUJANG DIKSHA 1 12021108009 T002433
16 ANTHONY ROHAN ROBERT JOSPIN 1 12021107887 T002433
17 AROTE HARSHADA SURESH SHOBHA 1 12021107764 T002432
18 AWARE ANUJ GORAKH VANITA 1 12021107924 T002433
19 BALLAD JUSTIN ANGELO ALPHONSA 1 12021215737 T009311
20 BANGALI GHANSHYAM KISHOR ANITA 1 12021107895 T002433
21 BARKALE GAYATRI BALU ALKA 1 12021107950 T002433
22 BARKALE SMITA SHARAD VIMAL 1 12021107818 T002432
23 BARKALE YASHASVI SURESH RANJANA 1 12021107751 T002432
24 BARVE PIYUSH CHANDRAHAS NISHA 1 12021107883 T002433
25 BENDKULE ROHIT DEVKISAN SINDHU 1 12021107956 T002433
26 BHADANE NAMRATA SANJAY SAVITA 1 12021107987 T002433
27 BHADANGE NEHA DATTU SUNITA 1 12021107930 T002433
28 BHADARGE SWAPNIL DILIP UJJWALA 1 12021108036 T002433
29 BHALERAO AKSHADA SANDEEP USHA 1 12021107774 T002432
30 BHALERAO GAUTAMI MANGESH SANGITA 1 12021215735 T009311
31 BHALERAO NIKHIL SHIVAJI JAYHSREE 1 12021107959 T002433
32 BHALERAO VISHAL YUVRAJ KARUNA 1 12021107941 T002433
33 BHAMARE ANIKET RAJENDRA SUNITA 1 12021188599 T007689
34 BHOJ OMKAR VISHNU SWATI 1 12021107958 T002433
35 BHOR KUNAL DNYANESHWAR ANITA 1 12021107793 T002432
36 BHOR SAKSHI VILAS ARCHANA 1 12021107971 T002433
37 BHOSALE SHITAL RAVINDRA SUNITA 1 12021107831 T002433
38 BHUSARE ABHIJIT SADASHIV PUSHPA 1 12021107902 T002433
39 BIDVE YASH SACHIN RANJANA 1 12021108017 T002433
40 BIRHADE MOHINI SUNIL USHA 1 12021107884 T002433
41 BORADE ASHWINI ANIL POOJA 1 12021107791 T002432
42 BORADE DARSHAN TANAJI KAVITA 1 12021107879 T002433
43 BORADE GANESH RAMDAS SUNITA 1 12021107910 T002433
44 BORADE KOMAL FAKIRA SANGEETA 1 12021108024 T002433
45 BORADE POONAM AMBADAS SARLA 1 12021108000 T002433
46 BORADE RUTIK KISAN HEMLATA 1 12021107874 T002433
47 BORADE SAYALI ANANT AMRAPALI 1 12021108027 T002433
48 BORADE VAISHANVI SANJAY SUNITA 1 12021107985 T002433
49 CHANDRAMORE BHAVAN NITIN SARIKA 1 12021108053 T002433
50 CHANDRAMORE YASH HEMANT HEMLATA 1 12021107832 T002433
51 CHATTERJEE SAMRAT SUNIL SARITA 1 12021107911 T002433
52 CHAUHAN JAYESH VIJAY SINGH NIRMALA 1 12021107813 T002432
53 CHAUHAN RANI AMARSINGH MINAKSHI DEVI 1 12021107792 T002432
54 CHAUHAN SACHIN DEVCHAND SHOBHA 1 12021107886 T002433
55 CHAVAN GANESH RAMESH RUKHMABAI 1 12021107934 T002433
56 CHAVAN SAMRUDDHI DEVIDAS ANITA 1 12021107914 T002433
57 CHAVAN SOMNATH SANDU NIRMALA 1 12021107933 T002433
58 CHAVAN VAISHNAVI MANESH MEGHA 1 12021188596 T007687
59 CHAVANKE SAKSHI SANJAY ANITA 1 12021107756 T002432
60 CHAWLA MOHIT DEEPAK VARSHA 1 12021163780 T004888
61 CHOUBEY HARERAM PRABHUNATH SARITA 1 12021107929 T002433
62 CHOUDHARI YASH DNYANESHWAR SAVITA 1 12021107851 T002433
63 CHOUDHARY RACHEET RAJESH KAVITA 1 12021107880 T002433
64 CHOUDHARY RENUKA SANTOSH NISHA 1 12021108006 T002433
65 DAS VIJAYKUMAR RAJESH SANJUDEVI 1 12021107753 T002432
66 DEHERIYA AMAN ANIL MAMTA 1 12021107988 T002433
67 DESHMUKH KOMAL UDAY MEENAKSHI 1 12021107865 T002433
68 DESHMUKH RAJMAHMMAD BHAIYA NAYAMA 1 12021107982 T002433
69 DESHMUKH TANMAYI SANJAY VARSHA 1 12021107778 T002432
70 DHANDE ROSHANI NIVRUTTI YAMUNABAI 1 12021107796 T002432
71 DHIKALE GAURAV SOMNATH CHITRA 1 12021107856 T002433
72 DHOKANE KIRTI BALWANT SUVARNA 1 12021108018 T002433
73 DHOKANE PRATIK SAMPAT SANGITA 1 12021108041 T002433
74 DHOKANE TEJAS DINKAR USHA 1 12021107795 T002432
75 DHOKANE VISHWAS HARI ALKA 1 12021107919 T002433
76 DHUBHASE SAVITA KALU KALPANA 1 12021107980 T002433
77 DINDE VIJAY TUKARAM MANISHA 1 12021163785 T004890
78 DONDE KUNAL VIKAS KAVITA 1 12021107761 T002432
79 DONDE MAYUR LAHANU VAISHALI 1 12021107944 T002433
80 DONDE SAHIL BALU SANGITA 1 12021108044 T002433
81 EVANATHE GAURAV NIVRUTTI SUREKHA 1 12021107909 T002433
82 FADOL NEHA JAGAN VANDANA 1 12021107965 T002433
83 FADOL RENUKA DULAJI SUNITA 1 12021107784 T002432
84 FULFAGAR VIRAJ ANIL VANDANA 1 12021215739 T009311
85 GADE SHANKAR BHASKAR SUNITA 1 12021107868 T002433
86 GADEKAR RUPALI SUBHASH ANITA 1 12021107992 T002433
87 GADHAVE MAYUR ASHOK INDUBAI 1 12021215733 T009311
88 GAIKHE SANKET DILIP NANDA 1 12021108016 T002433
89 GAIKHE VAIBHAV BALKRUSHNA CHAYA 1 12021107927 T002433
90 GAIKWAD ABHISHEK RAMESH JAYASHREE 1 12021107906 T002433
91 GAIKWAD EKTA NANDKUMAR MANISHA 1 12021107954 T002433
92 GAIKWAD JAYESH DHANRAJ PRATIBHA 1 12021107882 T002433
93 GAIKWAD NEHA DATTA SUREKHA 1 12021108038 T002433
94 GAIKWAD SACHIN DATTU SUNITA 1 12021107967 T002433
95 GAIKWAD SAKSHI MANOHAR REKHA 1 12021107789 T002432
96 GAJARE SAHIL VISHNU UJWALA 1 12021107835 T002433
97 GAVALI SNEHAL DASHRATH VAISHALI 1 12021107754 T002432
98 GAWANDE RUTUJA KASHINATH SUNANDA 1 12021108022 T002433
99 GHADGE ARYAN SANJAY KAVITA 1 12021107918 T002433
100 GHODE SHUBHAM SANJAY NANDA 1 12021108033 T002433
101 GHOLAP KAMIKA NARAYAN ALKA 1 12021107859 T002433
102 GHORPADE ROHAN VINOD KAMAL 1 12021107928 T002433
103 GIRE SAI MANGESH MIRA 1 12021107850 T002433
104 GITE NIKITA MADAN VIDYA 1 12021107968 T002433
105 GODE GAYATRI MARUTI JANABAI 1 12021107898 T002433
106 GODSE ABHIJIT VIJAY SUNITA 1 12021108040 T002433
107 GODSE ADITYA GANESH KOMAL 1 12021108007 T002433
108 GODSE ANURAG PRABHAKAR KAVITA 1 12021107762 T002432
109 GODSE MOHINI SUNIL POONAM 1 12021108028 T002433
110 GODSE RUTUJA KAILAS USHA 1 12021107849 T002433
111 GODSE SUYASH SHARAD SUVARNA 1 12021107770 T002432
112 GOSAVI STUTI ANIL AARADHANA 1 12021107978 T002433
113 HAGAWANE NIKITA JAGANNATH VARSHA 1 12021107862 T002433
114 HAGAWANE PRASAD SANJAY SUVARNA 1 12021108035 T002433
115 HAGAWANE SAMADHAN KASHINATH SUNITA 1 12021107969 T002433
116 HAGAWANE SANKET BALKRISHNA VAISHALI 1 12021107900 T002433
117 HANDORE PAYAL SANJAY PUSHPA 1 12021107768 T002432
118 HARAK SAKSHI RAMDAS ANITA 1 12021188587 T007687
119 INGALE DARSHAN MAHADU LATABAI 1 12021107939 T002433
120 JADHAV ADITYA SANJAY UJWALA 1 12021108013 T002433
121 JADHAV ASHLESH AMBADAS ARCHANA 1 12021107834 T002433
122 JADHAV GAYATRI RAMCHANDRA BHARATI 1 12021107809 T002432
123 JADHAV HRISHIKESH GOVIND ANITA 1 12021108010 T002433
124 JADHAV KRISHNA BHAUSAHEB SATYABHAMA 1 12021108051 T002433
125 JADHAV NALIN SUNIL JYOTI 1 12021107936 T002433
126 JADHAV NEHA RATANSINGH ANJALI 1 12021108026 T002433
127 JADHAV OM NANDKISHOR VANITA 1 12021107946 T002433
128 JADHAV OMKAR VISHNU KALPANA 1 12021107957 T002433
129 JADHAV PRADNYA ARUN KAVITA 1 12021107998 T002433
130 JADHAV PRATHAMESH RAJESH ARCHANA 1 12021107981 T002433
131 JADHAV PRATIKSHA SADASHIV MANGAL 1 12021107983 T002433
132 JADHAV SAKSHI RAJESH RESHMA 1 12021107952 T002433
133 JADHAV SUYOG SANTU MEENATAI 1 12021107804 T002432
134 JAGTAP BHUSHAN BHAUSAHEB BHARTI 1 12021107816 T002432
135 JAIN CHIRAG JITENDRA LALITA 1 12021107822 T002432
136 JORVEKAR PREM LAXMAN RADHA 1 12021107871 T002433
137 KADAM PRIYA ARUN ASHABAI 1 12021108032 T002433
138 KADAM SNEHAL MADHUKAR URMILA 1 12021107873 T002433
139 KAICHE SWARUP SURESH SUNANDA 1 12021108023 T002433
140 KAKDE VISHAL DHARMENDRA BABITA 1 12021108054 T002433
141 KALE RUPALI DILIP SHOBHA 1 12021108042 T002433
142 KALE SNEHA MAHENDRA SAVITA 1 12021107840 T002433
143 KAMBALE PREM MOTIRAM KAVITA 1 12021163787 T004890
144 KANCHAR PRATIKSHA SHRIRAM SEEMA 1 12021107966 T002433
145 KANMAHALE NIKITA BABAN KAMAL 1 12021107790 T002432
146 KANOJE PRATHMESH JAGDISH NAMRATA 1 12021107949 T002433
147 KANOJIYA KRISHNA SATISH JYOTI 1 12021108052 T002433
148 KARDAK NIKITA PRAKASH VARSHA 1 12021107848 T002433
149 KASAR ANKITA MADHUKAR ANITA 1 12021107785 T002432
150 KASAR ASHWINI RATAN SUNITA 1 12021188594 T007687
151 KASAR GAYATRI CHANDRAKANT KAMAL 1 12021108001 T002433
152 KASAR NILESH PRABHAKAR USHA 1 12021107827 T002432
153 KASAR PUNAM SANJAY SUNITA 1 12021107773 T002432
154 KASAR SAKSHI SADASHIV MANISHA 1 12021107821 T002432
155 KASAR SNEHAL SHARAD NIRMALA 1 12021107823 T002432
156 KASAR VAIBHAV BANAJI KALPANA 1 12021163786 T004890
157 KASAR VAIBHAVI BHARAT MANISHA 1 12021107788 T002432
158 KASBE MAYUR AMBADAS VIMAL 1 12021107925 T002433
159 KASTURE LALIT DEEPAK NANDA 1 12021163788 T004890
160 KATARE BHUSHAN KISHOR VIJAYA 1 12021107942 T002433
161 KEDARE KAUSTUBH RAJU JYOTI 1 12021107960 T002433
162 KEDARE RIYA NITIN MANISHA 1 12021108034 T002433
163 KEWLANI JATIN LAKHI KANCHAN 1 12021107769 T002432
164 KHALKAR ANJALI GANESH JYOTI 1 12021107772 T002432
165 KHAN AAMIN YUSUF SHAZIYA 1 12021107864 T002433
166 KHAN AAZAM ABDUL SATTAR AQUEELA 1 12021107765 T002432
167 KHAN ABUMER SAFATULLA MEHSARJAHAN 1 12021107854 T002433
168 KHAN SAHIL JAVED SEEMA 1 12021107814 T002432
169 KHANDERAO ADITI EKNATH GEETA 1 12021107997 T002433
170 KHATIK SHOYEB SALIM SAJEDA 1 12021107807 T002432
171 KHELUKAR SANIKA SANJAY MEENA 1 12021107752 T002432
172 KHONDE SWAPNIL ANAND VANDANA 1 12021107867 T002433
173 KOKANE ROHINI SAMPAT ALKA 1 12021107786 T002432
174 KOTHULE OMKAR BALASAHEB SHOBHA 1 12021107881 T002433
175 KSHIRSAGAR PRIYANKA SANJAY SANDHYA 1 12021107975 T002433
176 KUMAVAT HARSHAD ISHAWAR MEENA 1 12021108039 T002433
177 KUMBHKARN AKASH RAMESHWAR MEENA 1 12021107964 T002433
178 KUWAR SURAJ RAJENDRA JYOTI 1 12021108029 T002433
179 LAGE PRERANA SANDIP SHOBHA 1 12021107894 T002433
180 LONDE SURAJ SANTOSH NILAM 1 12021108045 T002433
181 MAHALE AKSHADA SACHIN ARCHANA 1 12021107803 T002432
182 MAHATO AVINASH KUMAR SHTRUDHAN SHURMILA DEVI 1 12021107955 T002433
183 MALI GAURAV SHIVAJI MANGALA 1 12021107996 T002433
184 MANIYAR NUMAN HANIF RIZWANA 1 12021107926 T002433
185 MANSI GYANESHWAR CHAUDHARI PALLAVI 1 12021107866 T002433
186 MANSURI AADAM MANJUR RAISA 1 12021163781 T004888
187 MAURYA NITESHKUMAR JITENDRA PRASAD KAWAL DEVI 1 12021107853 T002433
188 MEHENTY ROOYINTAN NOZER MONAZ 1 12021107760 T002432
189 MOHITE HARSH RAVINDRA RASIKA 1 12021107993 T002433
190 MONDHE VISHAL GANPAT HIRABAI 1 12021107976 T002433
191 MORE BHOOMIKA SANJAY ARCHANA 1 12021107943 T002433
192 MORE DHANANJAY RUPESH SHALINI 1 12021188585 T007687
193 MUKANE GAURAV TUSHAR ALKA 1 12021215738 T009311
194 MUNDLIK GAYATRI RAJU VAISHALI 1 12021107908 T002433
195 MUSALE OM SANTOSH JAYA 1 12021107779 T002432
196 MUSALE PRERANA SHEKHAR SARIKA 1 12021107839 T002433
197 NAGARKAR OM ANIL ROHINI 1 12021188589 T007687
198 NEHERE OMKAR KAILAS NIRMALA 1 12021107937 T002433
199 NIHALANI JANAK SUNIL LOCHNA 1 12021215734 T009311
200 NIKAM KARUNA VIJAY VAISHALI 1 12021107861 T002433
201 NIRMAL PRATIKSHA SANJAY MANISHA 1 12021107857 T002433
202 NISAL NIKHIL PANDURANG MADHURI 1 12021107984 T002433
203 NISAL SANKET SOMNATH SUMAN 1 12021108037 T002433
204 OZARKAR TEJASWINI PRAFUL SONAL 1 12021107811 T002432
205 PAGARE SAHIL PRAKASH SAVITA 1 12021108047 T002433
206 PALDE PALLAVI KAILAS ARUNA 1 12021107802 T002432
207 PALDE PANKAJ SUNIL KALPANA 1 12021107863 T002433
208 PALDE PARAS RAMNATH SHARMILA 1 12021107989 T002433
209 PALDE SHITAL ROHIDAS SUNITA 1 12021107938 T002433
210 PALDE YASH BALASAHEB JAISHREE 1 12021108004 T002433
211 PALVE POONAM MANOHAR NIRMALA 1 12021107935 T002433
212 PANDAVVIR PRITI PIRAJI LATABAI 1 12021107844 T002433
213 PANDIT RINKU KUMARI RAMSUMER MAYADEVI 1 12021107758 T002432
214 PARDESHI SONAL RAJ ARCHANA 1 12021107907 T002433
215 PARDESHI MALOSE GAURI YOGESH PRATIBHA 1 12021107767 T002432
216 PARIHAR VIKAS SINGH DEVENDRA ANITA 1 12021107824 T002432
217 PASWAN LAVKUSH DADAN CHINTADEVI 1 12021108030 T002433
218 PATHAN MARUF ASIF SHAMINA 1 12021107951 T002433
219 PATHAN MUSKAN ABDUL JAMIL RIZWANA 1 12021107763 T002432
220 PATIL AKASH BHANUDAS BHARATI 1 12021107877 T002433
221 PATIL ANUJ NITIN REKHA 1 12021188597 T007687
222 PATIL VAISHNAVI VASUDEO AISHWARYA 1 12021107829 T002432
223 PATOLE SAKSHI GANESH ARCHANA 1 12021107759 T002432
224 PATOLE VAIBHAV KHANDERAO MUKTABAI 1 12021108019 T002433
225 PAWAR ASHWINI MANOHAR SANGITA 1 12021107899 T002433
226 PAWAR OMKAR RAVINDRA JAYSHREE 1 12021107890 T002433
227 PAWAR RAHUL LAXMAN SITA 1 12021108025 T002433
228 PAWAR ROHIT BHARAT MANGALA 1 12021107948 T002433
229 PINJARI MUSKAN KALIM RESHMA 1 12021107901 T002433
230 PINJARI SAMEER HARUN ELIYAS 1 12021107838 T002433
231 PINJARI SHOHEB SHAKIL PARVEEN 1 12021108005 T002433
232 PITALKAR POONAM SANJAY DEVASHREE 1 12021107860 T002433
233 PORJE AKANKSHA UTTAM MEENA 1 12021107815 T002432
234 PORJE PRAJAKTA VIJAY VAISHALI 1 12021107798 T002432
235 PORJE PREETI DILIP SANGITA 1 12021107777 T002432
236 PORJE SAKSHI SANTOSH SANGITA 1 12021108015 T002433
237 POTHIWAL SATVENDER SIGN MANENDAR SIGN RAVINDRA KAUR 1 12021107845 T002433
238 PUNDGE KAVITA CHANDRAMANI RANJANA 1 12021107891 T002433
239 RAJGURU VISHAL SAHEBRAO SHARADA 1 12021107905 T002433
240 RAJPUT LALITA SURAJSINGH KALPANA 1 12021107892 T002433
241 RAMCHANDANI PRERNA DHARMENDRA REKHA 1 12021107916 T002433
242 RANGREJ MOHAMMED KAIF SHABBIR SHAHIN 1 12021107836 T002433
243 RANSHEVARE NIRJALA SURESH SANGITA 1 12021107915 T002433
244 RAUT SHRUTI SAMPAT MEENA 1 12021108048 T002433
245 RENGALE VITHTHAL MANOHAR SANGITA 1 12021188590 T007687
246 ROKADE JAYANT SANJAY CHITRA 1 12021107787 T002432
247 ROKADE PAYAL BHAUSAHEB PRATIBHA 1 12021107771 T002432
248 ROKADE RUTUJA ASHOK SUNITA 1 12021107961 T002433
249 SAHANE AARTI DNYANESHWAR ANITA 1 12021107903 T002433
250 SAHANE SAHIL VILAS LATA 1 12021107776 T002432
251 SALUNKE PRATHMESH BHARAT NALINI 1 12021188598 T007687
252 SALVE MRUNALI CHANDRAKANT SUMAN 1 12021107972 T002433
253 SALVE NIKHIL SANJAY ANITA 1 12021107940 T002433
254 SAMORE SHUBHAM SANJAY ANJANA 1 12021107837 T002433
255 SANGALE RADHIKA SHIVAJI VIMAL 1 12021107846 T002433
256 SASANE YOGESH SANJAY JYOTI 1 12021107858 T002433
257 SASKAR SHIVAM DNYANESHWAR SHILPA 1 12021107904 T002433
258 SATPUTE ASHWINI SUKHDEV ARCHANA 1 12021107843 T002433
259 SATPUTE SUSHANT SANTOSH SEEMA 1 12021107775 T002432
260 SAYYED HUJAF HUSEN SULTANA 1 12021107812 T002432
261 SAYYED NADEEM SALAUDDIN ZEENAT 1 12021107947 T002433
262 SAYYED SARA JAMEEL TABASSUM 1 12021107974 T002433
263 SEN DIPIKA RANDHIR YOGITA RANI 1 12021107826 T002432
264 SHAH MEET SURAJ SONAL 1 12021107855 T002433
265 SHAIK FAIZAL YUSUF NASARIN 1 12021108031 T002433
266 SHAIKH AYAN KALIUDDIN SHIRIN 1 12021107783 T002432
267 SHAIKH DANISH SHARAFUDDIN NASRIN 1 12021188595 T007687
268 SHAIKH IFAJ RASHID PARVEEN 1 12021107953 T002433
269 SHAIKH MOHAMMED MOIZE MOHAMMED HARUN NASIM 1 12021107999 T002433
270 SHAIKH SADAF MAQSOOD KAUSAR 1 12021163790 T004890
271 SHAIKH SAFINA GUFRAN TASLIM 1 12021163783 T004888
272 SHAIKH SHARIK ANIS AREFA 1 12021107922 T002433
273 SHAIKH TASLEEM JAVED SAYRA 1 12021107973 T002433
274 SHANKOLE SHIVRAJ PRAVIN SANGITA 1 12021107913 T002433
275 SHARMA AJIT SUDARSHAN KISHORIDEVI 1 12021163789 T004890
276 SHARMA PINKI DEVKUMAR ASHA 1 12021107757 T002432
277 SHARMA SUJIT RAMNIWAS CHNADADEVI 1 12021107920 T002433
278 SHELKE KALYANI NARAYAN ANITA 1 12021107794 T002432
279 SHELKE PRATIKSHA GYANESHWAR SUNITA 1 12021107897 T002433
280 SHINDE AARTI BHASKAR MANISHA 1 12021107847 T002433
281 SHINDE DIVYA KAILAS SHILA 1 12021107805 T002432
282 SHINDE KARISHMA SURYAKANT JYOTI 1 12021188593 T007687
283 SHINDE NIKITA RAMDAS SAVITA 1 12021107755 T002432
284 SHINDE PRACHI RAVINDRA SAVITA 1 12021107780 T002432
285 SHINDE PRASAD SUNIL SHEELA 1 12021107828 T002432
286 SHINDE ROHIT MANOHAR MANDA 1 12021107991 T002433
287 SHINDE SHUBHAM RAOSAHEB JYOTI 1 12021107833 T002433
288 SHINDE SHUBHAM SHANTARAM SUNITA 1 12021107870 T002433
289 SHINDE TEJAS RAOSAHEB VANITA 1 12021107799 T002432
290 SHINDE TEJAS SUDHAKAR SUNITA 1 12021107872 T002433
291 SHINDE VINOD ASHOK CHHAYABAI 1 12021107852 T002433
292 SHUKLA MADHUSUDHAN BADRINARAYAN RAMA 1 12021108012 T002433
293 SITAPE SURAJ SUDAM VANDANA 1 12021107931 T002433
294 SOMANI SIDDHESH RAJESH ARCHANA 1 12021107801 T002432
295 SONAWANE DARSHAN NARAYAN LATA 1 12021188591 T007687
296 SONAWANE GAYATRI DNYANESHWAR SAVITA 1 12021107979 T002433
297 SONAWANE KUNAL HIRAMAN MANISHA 1 12021107995 T002433
298 SONAWANE RENUKA SHRIDHAR PRAMILA 1 12021107808 T002432
299 SONAWANE SIDDHI SHIVAJI UJJWALA 1 12021188592 T007687
300 SONKAMBLE VIKAS KUNDAN SUNITA 1 12021108021 T002433
301 SONY DAMINI RAMESH SITADEVI 1 12021163784 T004890
302 SUJGURE PRATIK UTTAM ANITA 1 12021108020 T002433
303 TARLE ATHARV DNYANESHWAR CHARUSHILA 1 12021215732 T009311
304 TAYADE ADITYA VINOD MANDA 1 12021107781 T002432
305 TAYADE DURGA MARUTI DWARKABAI 1 12021107917 T002433
306 THAKARE PRANAV PRAVIN JAYASHREE 1 12021107875 T002433
307 THAKUR KUMKUM SURENDRA ASHA 1 12021107820 T002432
308 THAPA HARSHATA SUNIL SHERSING POONAM 1 12021108002 T002433
309 TILE HARSH RAVINDRA AASHA 1 12021107766 T002432
310 TILE OMKAR ARUN SEEMA 1 12021107876 T002433
311 TOCHE PRATIKSHA RAMDAS SANGITA 1 12021107830 T002433
312 TOCHE SAGAR VALMIK LAXMI 1 12021215736 T009311
313 TOCHE SHYAM JANARDAN MANISHA 1 12021108011 T002433
314 TORE MAHESH RAOSAHEB SARLA 1 12021107945 T002433
315 UDAWANT SANJOG NITIN PREETI 1 12021107912 T002433
316 UGHADE ABHISHEK DADARAO LATABAI 1 12021107963 T002433
317 UKARDE SHUBHAM MANOHAR KALPANA 1 12021107800 T002432
318 UKARDE TEJAS TANAJI KALPANA 1 12021107896 T002433
319 UMAP JAYSHREE BHAGWAN SHARDA 1 12021107842 T002433
320 UNHVANE ANIKET ANIL SAJJALA 1 12021107932 T002433
321 VISHWAKARMA ROHIT PUJARI SARASVATI 1 12021108008 T002433
322 VISHWAKARMA SHUBHAM BAHADUR MEENA 1 12021108049 T002433
323 WABLE MONIKA BHASKAR SUNANDA 1 12021107878 T002433
324 WAGH DHANASHRI RAJU SUREKHA 1 12021107797 T002432
325 WAGH NAVNATH PRAKASH LATA 1 12021107990 T002433
326 WAGH VINAYAK VALU MANJULA 1 12021107888 T002433
327 WAGH VISHAL LAXMAN MANDA 1 12021107806 T002432
328 WAGHMARE SNEHA SHIVAJI JAYA 1 12021107921 T002433
329 WAGHULKAR ANURAG PARAG ANITA 1 12021107869 T002433
330 WAIDANDE SAHIL SANTOSH AMBIKA 1 12021107923 T002433
331 WAIDANDE YUVRAJ SANTOSH AMBIKA 1 12021107885 T002433
332 WAKCHAURE KARAN KALU ASHWINI 1 12021107962 T002433
333 YADAV HARSHADA SUDHIR BHARTI 1 12021163782 T004888
334 YADAV KOMAL MOHAN SUREKHA 1 12021108043 T002433
335 YADAV SAKSHI RAVIKANT ANITA 1 12021188588 T007687
336 YADAV SANKET RAJPATI URMILA 1 12021107977 T002433
337 YADAV SUDHIR RAJPATI URMILA 1 12021107970 T002433