/Eligibility no Year 2021-2022 Course M.A. Economics

Eligibility no Year 2021-2022 Course M.A. Economics

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022

 For Course: M.A. Economics

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 BAKURE SIDDHANT DAULAT MANGALA 1 12021107440 T002440
2 BARVE NEHA BALU SHILA 1 12021107454 T002440
3 BHAGWAT AKASH DATTU SANGITA 1 12021107439 T002440
4 BORADE SHRUTI DNYANESHWAR VARSHA 1 12021163765 T004907
5 CHAVANKE BHAGYASHRI BHAUSAHEB LATABAI 1 12021107450 T002440
6 DHERINGE RADHA DATTATRAY SANGITA 1 12021107441 T002440
7 DHERINGE RAJU SAMPAT LILAVATI 1 12021107449 T002440
8 DHOKANE GAYATRI BHAUSAHEB MUKTA 1 12021163768 T004907
9 DHUMAL PALLAVI RAJENDRA MUKTABAI 1 12021163763 T004907
10 GAIKWAD CHETAN VASANT RATNAMALA 1 12021163766 T004907
11 GAIKWAD PRAVIN RAMNATH VANITA 1 12021107448 T002440
12 GAIKWAD SANKET VILAS SHOBHA 1 12021163770 T004907
13 GAIKWAD TANMAY ASHOK MANDAKINI 1 12021107428 T002440
14 GANGURDE MILIND NAMDEO ASHA 1 12021163769 T004907
15 GELOTH ROHIT INDRAJEET SAROJ 1 12021107434 T002440
16 GHORPADE ROSHAN RAMDAS SANGEETA 1 12021107435 T002440
17 GODE SUVARNA BABURAO LAXMIBAI 1 12021107429 T002440
18 GODSE SWATI RAGHUNATH HEERA 1 12021188564 T007699
19 HANDORE PRANALI ASHOK VANITA 1 12021107436 T002440
20 JADHAV MANGESH PRAVIN SUNITA 1 12021107438 T002440
21 KALE ABHISHEK DILIP SANGITA 1 12021107452 T002440
22 MAGAR GANESH RAMBHAU MUKTA 1 12021107424 T002440
23 MORE ASHWINI SHANKAR JYOTI 1 12021107427 T002440
24 MUSALE KOMAL RAJENDRA MONIKA 1 12021107437 T002440
25 MUTHAL MANOJ DHANANJAY SUREKHA 1 12021107442 T002440
26 PAGERE ANIKET AMBADAS ALKA 1 12021107446 T002440
27 PAGERE KARAN VILAS CHANDRAKALA 1 12021107453 T002440
28 PALDE ABHISHEK BANAJI MANISHA 1 12021163764 T004907
29 PALDE CHAITANYA SHIVAJI RANJANA 1 12021107447 T002440
30 SALVE KAVERI BABAN KANTA 1 12021107445 T002440
31 SALVE SUJATA SURESH SUSHMA 1 12021107425 T002440
32 SHARDUL SAGAR BALU SHOBHA 1 12021107444 T002440
33 SHIROLE SAMEER SHANKAR VIMAL 1 12021215727 T009315
34 SHIRSATH UMESH VIJAY SANGEETA 1 12021107443 T002440
35 SONAWANE SAGAR DNYANESHWAR SHOBHA 1 12021107433 T002440
36 SONAWNANE DINESH DILIP RANJANA 1 12021107426 T002440
37 THUBE NISHA VIJAY INDUBAI 1 12021107431 T002440
38 THUBE POOJA BHASKAR KAMAL 1 12021107430 T002440
39 TOCHE KARTIKI ANIL BHARATI 1 12021107432 T002440
40 UNAVANE SAURAV MAHINDRA KARUNA 1 12021107451 T002440
41 WALKE TEJASWINI SHIVAJI SUMAN 1 12021188565 T007699