/Eligibility no Year 2021-2022 Course M.Com.

Eligibility no Year 2021-2022 Course M.Com.

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022

 For Course: M.Com.

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 AVHAD SWAPNIL DATTATRAY VAISHALI 1 12021108200 T002434
2 BHALERAO BHAGYASHREE SANJAY USHA 1 12021108169 T002434
3 BHALERAO RUTIKA SHARAD NANDA 1 12021108184 T002434
4 BHOR ARTI LAXMAN SHOBHA 1 12021163801 T004903
5 BIRHADE SAPANA CHANDRAKANT ALKA 1 12021108192 T002434
6 CHAUDHARI POOJA CHANDRABHAN NIRMALA 1 12021108217 T002434
7 DAGALE PRIYA BALU SANGITA 1 12021108207 T002434
8 DALVI SURAJ DNYANESHWAR SAVITA 1 12021108178 T002434
9 DASPUTE YASH JEEVAN SANGEETA 1 12021108202 T002434
10 DESHMUKH ROHIT KISHOR ARUNA 1 12021188617 T007692
11 DHOKRAT ABHISHEK UMESHKANT GAURI 1 12021108196 T002434
12 DHOKRAT ASHUTOSH UMESHKANT GAURI 1 12021108166 T002434
13 DHOLE SHREEJA GANESH MANASI 1 12021108170 T002434
14 GAIDHANI GAURI ARUN BHARTI 1 12021108191 T002434
15 GAIDHANI POONAM KASHINATH SHAILA 1 12021188616 T007692
16 GAIKHE ARTI SHANKAR SHOBHA 1 12021108167 T002434
17 GAIKWAD AKSHAY BHAUSAHEB JYOTI 1 12021163799 T004903
18 GAIKWAD GAYATRI KAILAS MANISHA 1 12021108194 T002434
19 GAVALI SHIVANI VIJAY SUNITA 1 12021108176 T002434
20 GAVALI VARSHA SUNIL USHA 1 12021108210 T002434
21 GAWALI AKSHAY BALASAHEB UJWALA 1 12021163800 T004903
22 GAWLI AKSHAY NILESH KALPANA 1 12021108183 T002434
23 GITE DHANANJAY NANDU JYOTI 1 12021108216 T002434
24 GODSE VARSHA CHANDRAKANT LATA 1 12021108201 T002434
25 GODSE VRUSHALI PRABHAKAR SAVITA 1 12021108179 T002434
26 HAGAWANE ABHISHEK SANJAY SUVARNA 1 12021163802 T004903
27 HAGAWANE KUNAL BHASKAR BHARTI 1 12021163805 T004905
28 HAGAWANE VAISHNAVI KISHOR SANGITA 1 12021108162 T002434
29 HAGAWANE VISHAL DATTU SHOBHA 1 12021108188 T002434
30 JADHAV AARTI RAJENDRA MANGAL 1 12021108214 T002434
31 JADHAV MANASI VINOD KAVITA 1 12021163803 T004905
32 JADHAV NISHA VITTHAL ASHA 1 12021163804 T004905
33 JADHAV YOGESH BHASKAR ASHABAI 1 12021108185 T002434
34 JAGTAP ANIKET DILIP ANITA 1 12021108163 T002434
35 JUNDRE NILAM TANAJI LANKABAI 1 12021108174 T002434
36 KAJALE AAKASH PRAKASH SHOBHA 1 12021108173 T002434
37 KARANJKAR BHAVANA RADHAKISAN MANGAL 1 12021108180 T002434
38 KATKADE AKSHAY ANIL SUNITA 1 12021108203 T002434
39 KATORE SHRUTIKA DILIP PRATIBHA 1 12021108172 T002434
40 KOKANE KOMAL SOMNATH SUREKHA 1 12021108177 T002434
41 MANDE DEVYANI RAJENDRA RANJANA 1 12021108165 T002434
42 MOGAL VARSHARANI ARUN SHOBHA 1 12021108211 T002434
43 MORE BHAVANA DHANSING ALKA 1 12021108195 T002434
44 MUGHAL ARSHIYA YAKUB NASREEN 1 12021108181 T002434
45 MUNDHARE GAYATRI RAVINDRA SAVITA 1 12021108205 T002434
46 PALDE ANIKET DEVIDAS BEBI 1 12021108193 T002434
47 PALDE MANSI KAILAS SWATI 1 12021108168 T002434
48 PALDE POOJA SAMPAT KUSUM 1 12021108187 T002434
49 PATIL MAYUR BHARAT JAYSHRI 1 12021108208 T002434
50 PATOLE SUVARNA ANNA ALKA 1 12021108213 T002434
51 PAWAR GANESH MACHHINDRA RADHABAI 1 12021108199 T002434
52 PAWAR SHIVRAJ KARBHARI MINA 1 12021108198 T002434
53 PORJE ASHWINI SOMNATH SHARDA 1 12021108209 T002434
54 RASAL VIJAY BALU RENUKA 1 12021108206 T002434
55 SALVE SARIKA VASANT USHA 1 12021163806 T004905
56 SARAF VAISHNAVI NARENDRA ARATI 1 12021108212 T002434
57 SAWANT NILAM NILKANTH SMITA 1 12021108186 T002434
58 SHINDE CHETAN BHAUSAHEB MINA 1 12021108182 T002434
59 SHINDE KIRAN KRISHNA VANDANA 1 12021108171 T002434
60 SHINDE RUTUJA ANNA SHOBHA 1 12021108215 T002434
61 SONAWANE REVTI NITIN SAVITA 1 12021108189 T002434
62 THORAT SHIVANI SANJAY REKHA 1 12021108175 T002434
63 TILE SHIVANI DIGAMBAR PRATIKSHA 1 12021108190 T002434
64 VISHWAKARMA ANUP SHRIRAM URMILA 1 12021108164 T002434
65 VISHWAKARMA JYOTI SURESH GUDDI 1 12021108204 T002434
66 ZADE TEJAL BHAUSAHEB ARCHANA 1 12021108197 T002434