Sr,No. Title of The PPT Link
1 Prehistoric Age Prehistoric Age
2 हडप्पा संस्कृती हडप्पा संस्कृती
3 Harppan Civilization Harppan Civilization
4 बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म
5 Gupta Empire Gupta Empire
6 The Moury Empire The Moury Empire
7 Samrat Ashok Samrat Ashok
8 सातवाहन कालीन राजे सातवाहन कालीन राजे 
9 समुद्र गुप्त कामगिरी समुद्र गुप्त कामगिरी
10 Middle Age Middle Age Middle Age
11 Response and result of British Imperialism Response and result of British Imperialism
12 काळाराम मंदिर काळाराम मंदिर
13 डॉ.भीमराव आंबेडकर डॉ.भीमराव आंबेडकर
14 राजर्षी शाहू महाराज राजर्षी शाहू महाराज
15 इतिहास लेखनाची ओळख इतिहास लेखनाची ओळख
16 इतिहासाचा अर्थ व व्याप्ती इतिहासाचा अर्थ व व्याप्ती
17 उपयोजित इतिहास उपयोजित इतिहास
18 अतिहासिक संशोधन पद्धत्ती ऐतिहासिक संशोधन पद्धत्ती
19 अतिहासिक संशोधनाची साधने ऐतिहासिक संशोधनाची साधने
20 परकीय साधने परकीय साधने
21  शिव्कालाच्या इतिहासाची साधने शिवकाळाच्या इतिहासाची साधने
22 वाङमयीन साधने वान्ग्मयीन साधने
23 मराठी सत्तेचा उदयाची पार्श्वभूमी- मराठी सत्तेच्या उद्याची पर्स्व्भूमी
24   वाङमयीन साधने
25 समकालीन इतिहास :संकल्पना व अर्थ समकालीन इतिहास :संकल्पना व अर्थ