/Eligiblity Number of Bacholer of Arts Students

Eligiblity Number of Bacholer of Arts Students

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023
For Course: B.A.

 

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 . CHIRAG CHAHALIYA . SUSHILA 1 12022082745 T221001395
2 ADKE VARSHA SANJAY JAYA 1 12022082699 T221001395
3 ADMANE OM SANTOSH JYOTI 1 12022082730 T221001395
4 ARYA RAHUL BHALERAO CHANCHAL 1 12022082698 T221001395
5 ASHIWINI ANIL PAWAR YAMINI 1 12022082748 T221001395
6 BANSODE MAYA DATTATRAY SUNITA 1 12022082744 T221001395
7 BANSODE TIRRTHA RAVINDRA JYOTI 1 12022082696 T221001395
8 BARDE VANITA SURESH KALPANA 1 12022082708 T221001395
9 BENDKOLI VIDYA VITTHAL SANJANA 1 12022082759 T221001395
10 BERAD MEGHA RAJARAM ALKA 1 12022082763 T221001395
11 BHADANGE DIKSHA SANTOSH SANGEETA 1 12022082735 T221001395
12 BHALERAO ADITYA ASHOK NANDA 1 12022082709 T221001395
13 BHALERAO BHUMIKA SHANKAR SHOBHA 1 12022082728 T221001395
14 BHALERAO MEGHNA VINOD VANITA 1 12022082770 T221001395
15 BHALERAO SONALI ANANDA SANGITA 1 12022082711 T221001395
16 BHANGARE ARJUN KRISHNA VIMAL 1 12022082752 T221001395
17 BHANGARE MOHINI SAKHARAM LATA 1 12022082741 T221001395
18 BHAWAR SAKSHAT SANJAY KALPANA 1 12022082762 T221001395
19 BHOR PAYAL DEVKISAN SITA 1 12022082754 T221001395
20 BHOR SHRIKANT RAMU NANDA 1 12022082719 T221001395
21 BHOR SWATI RAJENDRA SUNITA 1 12022082734 T221001395
22 BINNAR DHIRAJ POPAT SIMA 1 12022082700 T221001395
23 BODHLE KRUSHNA SANJAY VANDANA 1 12022082756 T221001395
24 BORSE YOGITA VISHWAS JAYSHREE 1 12022082753 T221001395
25 CHANDRAMORE SAKSHI ANIL MANJU 1 12022082764 T221001395
26 CHATUR UMESH SANJAY CHHABAUBAI 1 12022082704 T221001395
27 CHAUDHARI BHAGYASHREE SHANKAR SARLA 1 12022082733 T221001395
28 CHAURASIYA MUKESH HARIRAM NIRMALA 1 12022082721 T221001395
29 CHAURE ROSHAN BHAUSAHEB NIRMALA 1 12022082726 T221001395
30 DABHADE OMKAR SANJAY PRATIBHA 1 12022082755 T221001395
31 DALVI KOMAL BAHIRU KAMAL 1 12022082713 T221001395
32 DAREKAR KRISHNA VISHNU NANDA 1 12022082768 T221001395
33 DAWARE PRUTHVIRAJ LAXMAN CHHAYA 1 12022082701 T221001395
34 DEOKAR TUSHAR RAVINDRA RENUKA 1 12022082710 T221001395
35 DESHMUKH OM DINESH PALLAVI 1 12022082747 T221001395
36 DHANGDE KOMAL DILIP MANISHA 1 12022082749 T221001395
37 DHONGADE VIKAS LAXMAN INDUBAI 1 12022082716 T221001395
38 DHUMAL SAMRUDDHI YASHWANT SAVITA 1 12022082769 T221001395
39 DIPAKE AJAY SURESH SANGITA 1 12022082694 T221001395
40 DIVATE ATHARVA AWINASH ANURADHA 1 12022082697 T221001395
41 DONDE ADITYA KISHOR JYOTI 1 12022082746 T221001395
42 DONDE KAVERI RAMESH SANGITA 1 12022082703 T221001395
43 DONDE NIDHI SANTOSH KALPANA 1 12022082702 T221001395
44 FOKANE GAURAV CHANDRABHAN VANDANA 1 12022082738 T221001395
45 FOKANE SAHIL SUBHASH MANISHA 1 12022082751 T221001395
46 GAHLOT GUNJAN RUPESH BASANTI 1 12022082707 T221001395
47 GAIKAR BHAGYASHREE TANAJI VANDANA 1 12022129350 T221002906
48 GAIKWAD CHETAN NANDU MANDABAI 1 12022082737 T221001395
49 GAIKWAD GAYATRI SUDAM ALAKA 1 12022082736 T221001395
50 GAIKWAD ROHIT GANPAT RANJANA 1 12022082771 T221001395
51 GAIKWAD SAKSHI NAMDEO SUNITA 1 12022082727 T221001395
52 GAIKWAD SHALINI SHANTARAM SHANTA 1 12022082758 T221001395
53 GANDHI RENUKA RAJENDRA ANITA 1 12022082723 T221001395
54 GANGURDE VAIBHAV SANTOSH ANITA 1 12022082743 T221001395
55 GANJWE JAYESH SOMNATH DURGA 1 12022082742 T221001395
56 GARE AVINASH BHORU SHANTABAI 1 12022082760 T221001395
57 GAVHANE SHUBHANGI RAMLAL SAVITA 1 12022082712 T221001395
58 GAYKHE RUSHIKESH SANJAY SEEMA 1 12022082750 T221001395
59 GHADGE NIKHIL CHHAGAN MANISHA 1 12022082720 T221001395
60 GHADGE SAURABH SANTOSH SHEELA 1 12022082765 T221001395
61 GHOLAP ADITI GAJANAN VAISHNAVI 1 12022082740 T221001395
62 GHOLAP DARSHAN SANJAY SANGITA 1 12022082732 T221001395
63 GITE VAIBHAV DILIP VAISHALI 1 12022082717 T221001395
64 GODSE AJINKYA SANJAY SUNITA 1 12022082766 T221001395
65 GODSE GAURI RAMAKANT MEENA 1 12022082739 T221001395
66 GODSE SHRUTI VILAS MANISHA 1 12022082724 T221001395
67 GODSE SNEHAL SUBHASH KAMAL 1 12022082761 T221001395
68 GOPHANE SUREKHA HIRAMAN SINDHU 1 12022082772 T221001395
69 GOSAVI ANITA RAM SARASWATI 1 12022082715 T221001395
70 HANDORE GAURI SHARAD VANDANA 1 12022082729 T221001395
71 HANDORE SAKSHI SHRIRAM JYOTI 1 12022082725 T221001395
72 HARAK SAMADHAN BALKRUSHNA SANGITA 1 12022082767 T221001395
73 INGALE DIPALI SAHEBRAO REKHA 1 12022082705 T221001395
74 IRANAK KARINA BALU VAISHALI 1 12022082692 T221001395
75 JADHAO KARAN RAVINDRA SANGITA 1 12022082693 T221001395
76 JADHAV PRADNYA BHAGWAT USHA 1 12022082718 T221001395
77 JADHAV RAHUL RAMNATH YASHODA 1 12022082774 T221001395
78 JADHAV ROHAN KISAN SUNITA 1 12022082757 T221001395
79 JADHAV SAHIL NITIN SUNITA 1 12022082722 T221001395
80 JAGDHANE KASHISH VIJAY USHA 1 12022082695 T221001395
81 JAGDHANE PRERNA VIJAY USHA 1 12022082714 T221001395
82 JAISWAL REKHA OMPRAKASH KIRAN 1 12022082731 T221001395
83 JARKHAD SUSHANT PRABHAKAR MANGAL 1 12022082773 T221001395
84 JUNDRE GAURAV UTTAM ASHA 1 12022082850 T221001395
85 KADBHANE RAHUL BHASKAR MANISHA 1 12022082777 T221001395
86 KADBHANE VIJAY KIRAN SUREKHA 1 12022082781 T221001395
87 KALE ANJALI DNYANESHWAR SUVARNA 1 12022082878 T221001395
88 KALE MAHESH SHANTARAM VANDANA 1 12022082841 T221001395
89 KALE MANASI AJAY MANISHA 1 12022082825 T221001395
90 KALE SHIVANI GANESH ARCHANA 1 12022082833 T221001395
91 KAMBLE SAKSHI SUKDEO JYOTI 1 12022082791 T221001395
92 KAPADNE ADITYA BHAGAVAT MANGALA 1 12022144184 T221003376
93 KAPSE SAURABH VIKRAM CHHAYA 1 12022082897 T221001395
94 KARANJKAR VAIBHAV TRIMBAK ANITA 1 12022082891 T221001395
95 KARDILE GAYATRI POPAT MANISHA 1 12022082816 T221001395
96 KARPE PRASAD GANPAT MANISHA 1 12022082873 T221001395
97 KEDAR SANIKA BALASAHEB ASHA 1 12022082830 T221001395
98 KEDAR SWATI CHANDRAKANT KALPANA 1 12022082894 T221001395
99 KHADANGLE SNEHA SANJAY JAYSHREE 1 12022082775 T221001395
100 KHADKA ROHIT PURAN BISNA 1 12022082860 T221001395
101 KHAN MARIYAM BANO SAFATULLAH MAISAR 1 12022082829 T221001395
102 KHARAT KOMAL SUBHASH SARALA 1 12022082879 T221001395
103 KSHIRSAGAR KUNAL RAMESH ANITA 1 12022082778 T221001395
104 KUKADE ADITYA PANDHARINATH INDUBAI 1 12022082782 T221001395
105 KULKARNI CHETAN RAVINDRA SANGITA 1 12022082812 T221001395
106 KUNDE ADITYA SHANKAR SUNITA 1 12022082822 T221001395
107 KUNDE KAMAL DEVRAM SUREKHA 1 12022082787 T221001395
108 KUTE ABHISHEK RANGNATH KAMAL 1 12022082898 T221001395
109 KUTE AKASH DILIP CHHAYA 1 12022082855 T221001395
110 KUTE BHUSHAN VILAS VAISHALI 1 12022082840 T221001395
111 LANDGE OM SANJAY YASHODA 1 12022082861 T221001395
112 LOKHANDE PRIYANKA OM MAYA 1 12022082789 T221001395
113 LONE PRIYANKA SHANTARAM CHHAYA 1 12022082824 T221001395
114 MALI RAHUL MURLIDHAR MUKTA 1 12022082796 T221001395
115 MANDGE ARTI JAGANNATH MEENA 1 12022082818 T221001395
116 MANE SHRAVAN RAVINDRA VAISHALI 1 12022082872 T221001395
117 MANIYAR AFTAB MAHEMUD SHERBANO 1 12022082910 T221001396
118 MANIYAR DANISH ANSAR SHEHAJAJ 1 12022082911 T221001396
119 MANJULKAR SANJIVANI SUBHASH MANISHA 1 12022082907 T221001395
120 MATE SHRADDHA DASHARATH RADHIKA 1 12022082815 T221001395
121 MOJAD CHANDRAKANT NARAYAN USHA 1 12022082819 T221001395
122 MOJAD KETAN DHONDIRAM SUREKHA 1 12022082844 T221001395
123 MONDHE SANKET DATTATRAY PUSHPA 1 12022082903 T221001395
124 MUTHAL OMKAR ASHOK MANISHA 1 12022082799 T221001395
125 MUTHAL PRAVIN KAILAS BHARATI 1 12022082847 T221001395
126 MUTHAL VAIBHAV ANIL JAYASHRI 1 12022082862 T221001395
127 NAGPURE SAURABHA ANIL JYOTI 1 12022082884 T221001395
128 NAVALE SANI HANUMAN ALKA 1 12022082805 T221001395
129 NIKUMBH TEJAS RAJESH CHHAYA 1 12022144185 T221003377
130 NIRAGUDE PARASARAM VISHNU PARVATA 1 12022082877 T221001395
131 NIRGUDE RAVINDRA BABAN FASHABAI 1 12022082808 T221001395
132 NISAL RUSHIKESH SOMNATH ASHA 1 12022082876 T221001395
133 PADEKAR MANOJ VILAS SUMAN 1 12022082837 T221001395
134 PAGARE CHIRAG MAHENDRA KOMAL 1 12022082888 T221001395
135 PAGARE NIRAJ VINOD MAYA 1 12022082803 T221001395
136 PALDE VARSHA SRIDHAR KANTABAI 1 12022082839 T221001395
137 PARDESHI SUMIT KANAIYYASING JAYABAI 1 12022082905 T221001395
138 PASWAN NEHA AVADESH HIRAVATI 1 12022082900 T221001395
139 PATEL FATEMA NISAR SAMINA 1 12022082890 T221001395
140 PATEL SAAD SADIK FARZANA 1 12022082886 T221001395
141 PATHAN SANIYA RAEES PATHAN SAHEEN 1 12022082790 T221001395
142 PATOLE DARSHAN MUKUNDA SUNANDA 1 12022082792 T221001395
143 PATOLE MOHINI DAVID MANGAL 1 12022082823 T221001395
144 PATOLE MONALI JAGAN ANITA 1 12022082814 T221001395
145 PAWAR AKSHADA ANIL JYOTI 1 12022082901 T221001395
146 PAWAR DIKSHA PRAVIN REKHA 1 12022082801 T221001395
147 PAWAR GAYATRI RAVINDRA SUNITA 1 12022082810 T221001395
148 PAWAR KUNAL KAILASH RENUKA 1 12022082802 T221001395
149 PAWAR PRAJAKTA VALMIK PRAMILA 1 12022082826 T221001395
150 PAWAR PRATHAMESH MANOJ VAISHALI 1 12022082864 T221001395
151 PAWAR SUPRIYA RAOSAHEB AARTI 1 12022082835 T221001395
152 PAWASHE MONIKA SUBHASH ANITA 1 12022082797 T221001395
153 PORJE SHITAL BHARAT SINDHU 1 12022082849 T221001395
154 RAMRAJE NISHA ARUN MAMTA 1 12022082820 T221001395
155 RAUNDAL POOJA BHOLENATH LATA 1 12022082869 T221001395
156 RAUT PRIYA KAILAS MANISHA 1 12022082882 T221001395
157 ROKADE SHWETA GAUTAM JYOTSNA 1 12022082893 T221001395
158 SAHANE ABHISHEK GORAKSH MEENA 1 12022082892 T221001395
159 SAHANE DIPALI UTTAM SANGITA 1 12022082887 T221001395
160 SAHANE VIKRAM HARISHCHANDRA JYOTI 1 12022082883 T221001395
161 SAKAT VINAYAK SUNIL RANJANA 1 12022082788 T221001395
162 SALVE ARYAN AMOL CHITRA 1 12022082843 T221001395
163 SALVE SAKSHI MANOJ VANITA 1 12022082845 T221001395
164 SALVE SAYALI ASHOK SUREKHA 1 12022082899 T221001395
165 SANAP HARSHAL VIJAY JYOTI 1 12022082871 T221001395
166 SASANE JAYESH RAJESH BABITA 1 12022082828 T221001395
167 SATHE KAVITA SANJAY MEENA 1 12022082783 T221001395
168 SATPUTE JYOTI JAGANNATH SHOBHA 1 12022082859 T221001395
169 SAYYAD RASHID AKHTAR NURJAHANA 1 12022082896 T221001395
170 SHAHA SOHEL MUKTAR SHABANA 1 12022082874 T221001395
171 SHAHANE UTKARSHA RAJU MANGAL 1 12022082832 T221001395
172 SHAIKH AFTAB MEHAMOOD REHANA 1 12022082827 T221001395
173 SHAIKH AMAN RAFIK NAJEEMA 1 12022082885 T221001395
174 SHAIKH MASFA ASIF NILOFER 1 12022082856 T221001395
175 SHAIKH MUJEEBUR RAHMAN MEHBOOB SHAKERA BI 1 12022082906 T221001395
176 SHAIKH SAMEER RAHIM PARVIN 1 12022082785 T221001395
177 SHAIKH SAMIYA AMJAD SUMMAIYA 1 12022082880 T221001395
178 SHAIKH SANA RIYAJ SADEKA 1 12022082806 T221001395
179 SHAIKH SIDRAH SHAHID SHAGUFTA 1 12022082786 T221001395
180 SHARMA NISHA KUMARI RAMESH MANASHA DEVI 1 12022082857 T221001395
181 SHELKE ABHISHEK DATTU RATNA 1 12022082807 T221001395
182 SHINDE AMOL SHARAD KALPANA 1 12022082811 T221001395
183 SHINDE KRUSHNA SANTOSH SANGITA 1 12022082868 T221001395
184 SHINDE RAHUL SHIVAJI SHIVKANYA 1 12022082867 T221001395
185 SHINDE SACHIN PANDIT UJWALA 1 12022082838 T221001395
186 SHINDE SAKSHI MADHUKAR SUMAN 1 12022082854 T221001395
187 SHINDE SIDDHI GAJENDRA MANJUSHA 1 12022082904 T221001395
188 SHINDE SUMIT SANJAY YOGITA 1 12022129349 T221002906
189 SHINDE SWAPNIL VISHNU ANJANA 1 12022082798 T221001395
190 SHIRKE PRIYANKA KAILAS SHOBHA 1 12022082817 T221001395
191 SHIROLE SAYALI ASHOK SAVITA 1 12022082863 T221001395
192 SHIRSATH ASHWIN AMOL PREETI 1 12022082776 T221001395
193 SHWETA DEVCHAND JADHAV MEENA JADHAV 1 12022082842 T221001395
194 SONAWANE DURGA DNYANESHWAR KAVITA 1 12022082813 T221001395
195 SONAWANE HARSHAD DEVIDAS MAYA 1 12022082853 T221001395
196 SONAWANE MAYUR POPAT PUSHPA 1 12022082836 T221001395
197 SONAWANE SAMADHAN GOPINATH KALPANA 1 12022082912 T221001396
198 SONKAMBLE KARAN POPAT RADHA 1 12022082846 T221001395
199 TAJANPURE KRUSHNA SANJAY GAYATRI 1 12022082908 T221001395
200 TANPURE DHANSHREE BALU SHAKUNTALA 1 12022082875 T221001395
201 TEJAS SOPAN BERAD JYOTI 1 12022082809 T221001395
202 TOCHE ADITYA NANDU SUVARNA 1 12022082793 T221001395
203 TOCHE GOKUL SAMPAT SANGITA 1 12022082870 T221001395
204 TOCHE KRUSHNA RAMNATH SHITAL 1 12022082881 T221001395
205 TOCHE OMKAR HARISHCHANDRA VANDANA 1 12022082834 T221001395
206 TOCHE RUSHIKESH SANJAY SANGITA 1 12022082831 T221001395
207 TOCHE VAIBHAV UTTAM SUSHILA 1 12022082794 T221001395
208 TUPE SACHIN PRAKASH MALIKA 1 12022082909 T221001396
209 TUPE SARTHAK BHANUDAS BHARTI 1 12022082913 T221001396
210 UGHADE PIYUSH SANJAY RUPALI 1 12022082800 T221001395
211 UKARDE OMKAR TANAJI KALPANA 1 12022082795 T221001395
212 ULHARE GANESH ASHOK RANJANA 1 12022082902 T221001395
213 UNHAWANE ADITYA DEEPAK SONALI 1 12022082851 T221001395
214 VALE ANKUSH POPAT SHAKUNTALA 1 12022082821 T221001395
215 VISHWAKARMA RADHIKA GUDDU RITA DEVI 1 12022082858 T221001395
216 WAGH AVANTIKA PRAMOD VANDANA 1 12022082866 T221001395
217 WAGHMARE GANESH DNYANESHWAR SUNITA 1 12022082852 T221001395
218 WAJE JAYASHRI DNYANESHWAR MEERABAI 1 12022082865 T221001395
219 WAJE OM BAJIRAO SHARDABAI 1 12022082780 T221001395
220 WAJE RUSHIKESH LAHANU BHARTI 1 12022082784 T221001395
221 WAKCHAURE JAYASHREE RAMESH SHILA 1 12022082804 T221001395
222 WANKHEDE RISHIKESH VILAS CHHAYA 1 12022144186 T221003377
223 YADAV DIPA DHARMVIR ANITA 1 12022082895 T221001395
224 YELMAME VAIBHAV SANJAY CHHAYA 1 12022082889 T221001395
225 ZADE RUSHIKESH RAMESH MATHURA 1 12022082848 T221001395
226 ZOMBAD VAISHALI DILIP SARU 1 12022082779 T221001395
227 PASALKAR SAKSHI SHANTARAM HARSHADA 2 12022082914 T221001402