/Eligibility Numbers List for M.A. Economics Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for M.A. Economics Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023

 For Course: M.A. Economics

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 ADKE DIPALI NARAYAN SUNITA 1 12022174767 T221106576
2 BHOR AKANKSHA DILIP VANITA 1 12022174782 T221106576
3 DESHMUKH SAKSHI SANTOSH URMILA 1 12022174766 T221106576
4 GHUGE NIKITA NAMDEV ANITA 1 12022175202 T221106576
5 GODASE RAHUL PARBAT TARABAI 1 12022174771 T221106576
6 JADHAV UMESH GHANSHYAM SUNITA 1 12022174781 T221106576
7 JUNDRE VIDYA BHANUDAS USHA 1 12022174772 T221106576
8 KADAM SAKSHI SUGATENDRA VIJAYA 1 12022174773 T221106576
9 KATARE MRUNALI ANIL SUSHMA 1 12022199112 T221108750
10 KEDAR SAKSHI PRADEEP CHITRA 1 12022174780 T221106576
11 KOLAMBE BHAVESH LAXMAN BHARATI 1 12022147313 T221103579
12 MAYUR SUNIL PANSARE ROHINI 1 12022147314 T221103579
13 OTWAL SUNNY RAJESH KIRAN 1 12022154628 T221104070
14 PAGERE GAYATRI KAILAS JAYSHREE 1 12022183549 T221107342
15 PAWAR PUJA RAJENDRA BHAGIRATHI 1 12022174776 T221106576
16 PAWAR VAISHALI BALU SUJATA 1 12022174774 T221106576
17 PORJE ANKITA SANJAY CHITRA 1 12022174783 T221106576
18 PORJE KALYANI MANIK SANGITA 1 12022174770 T221106576
19 ROKADE JAYSHRI RAMKRUSHNA ALKA 1 12022174778 T221106576
20 RONGATE LAXMAN SUBHASH RANJANA 1 12022199111 T221108750
21 SAKSHI ASHOK GODSE REKHA 1 12022174769 T221106576
22 SANGLE ARTI BHANUDAS BABY 1 12022174784 T221106576
23 SHIRSAT PRIYANKA BALASAHEB SAVITA 1 12022174768 T221106576
24 SONAWANE CHAITANYA AVINASH GAYATRI 1 12022174775 T221106576
25 WAGH TRUPTI SHANKAR SUNANDA 1 12022174777 T221106576
26 ZANKAR YOGITA BAJIRAO RATNA 1 12022174779 T221106576