/Eligibility Numbers List for M.Com. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for M.Com. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023

 For Course: M.Com.

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 ADKE VRUSHABH EKNATH VANDANA 1 12022183552 T221107341
2 BALVE ARCHANA PANDHARINATH MIRA 1 12022174870 T221106570
3 BHAVLE ROSHAN ARUN SUSHILA 1 12022174853 T221106570
4 BHAWAR ANJALI SANJAY ASHWINI 1 12022174881 T221106570
5 BHIVGADE NILESH RAJARAM JYOSTANA 1 12022174868 T221106570
6 BHOR TEJAL RAJENDRA PRATIBHA 1 12022174898 T221106570
7 BHOR YASH GANESH NEETA 1 12022174866 T221106570
8 BORADE ADITYA RAMESH SHALINI 1 12022174899 T221106570
9 BORADE KARUNA DATTU VANDANA 1 12022174849 T221106570
10 CHAVAN SAKSHI NARAYAN ANUSAYA 1 12022174887 T221106570
11 CHAVHANKE ROHIT MAHENDRA VARSHA 1 12022174851 T221106570
12 DADEL SITA HARIBAHADUR MIRA 1 12022174852 T221106570
13 DALVI SONI NARAYAN MEENA 1 12022147319 T22110103576
14 DAWARE SIDDHI SUDHAKAR ASHWINI 1 12022174879 T221106570
15 DHOKANE GAYATRI SHIVAJI MANDA 1 12022174847 T221106570
16 GADEKAR SWATI VALMIK DEEPALI 1 12022174889 T221106570
17 GAIDHANI GAYATRI DNYANESHWAR NIRMALA 1 12022175206 T221106570
18 GAIKWAD ACHAL ARUN JYOTI 1 12022174873 T221106570
19 GAIKWAD ANKUSH ANIL SHAILAJA 1 12022174880 T221106570
20 GAIKWAD DHANSHRI BHAUSAHEB JYOTI 1 12022174869 T221106570
21 GAIKWAD NEHA DATTATRAY JAYSHREE 1 12022174896 T221106570
22 GAIKWAD SANCHITA KAILAS BABY 1 12022174867 T221106570
23 GAIKWAD SANKET BALU NANDA 1 12022174861 T221106570
24 GAIKWAD SHAKUNTALA SUNIL MANDA 1 12022174886 T221106570
25 GODSE DARSHANA TANAJI ANITA 1 12022174857 T221106570
26 GODSE DEEPALI BANAJI SHOBHA 1 12022174863 T221106570
27 GODSE POOJA DASHRATH NISHA 1 12022174855 T221106570
28 GODSE PRIYANKA PRABHAKAR KAVITA 1 12022174885 T221106570
29 KALE DIVYA BHAUSAHEB VANDANA 1 12022174871 T221106570
30 KALE GANESH NANDU SHARDA 1 12022174897 T221106570
31 KALE NIKHIL MADHUKAR SARLA 1 12022174891 T221106570
32 KALE ROHINI KHANDU RAJASHRI 1 12022174858 T221106570
33 KANADE NISHA HIRAMAN NALINI 1 12022174874 T221106570
34 KASAR NANDINI RAMDAS USHA 1 12022174856 T221106570
35 KEDAR MAYURI DEEPAK VAISHALI 1 12022174854 T221106570
36 KEDAR ROHIT AMBADAS SATYABHAMABAI 1 12022174893 T221106570
37 KHALKAR VINIT RANGNATH ALKA 1 12022174865 T221106570
38 KHARPUDE SHRADHA VITTHAL SUREKHA 1 12022174883 T221106570
39 KHARWAR KIRAN JAYPRAKASH SUMANDEVEE 1 12022174872 T221106570
40 KOKANE PRATIK SANTOSH SHEELA 1 12022175207 T221106570
41 KOTHULE NILIMA SUNIL MANISHA 1 12022174882 T221106570
42 KUTE AMOL DILIP CHHAYA 1 12022174876 T221106570
43 KUWAR VAISHNAVI PRAMOD ALKA 1 12022174878 T221106570
44 MALI NAMRATA BHAIDAS KAVITABAI 1 12022174888 T221106570
45 MOJAD GAYATRI RANGNATH ROHINI 1 12022174877 T221106570
46 NAVALE SAURABH SUNIL ASHA 1 12022147316 T22110103576
47 PARDESHI AKASH ANIL KALPANA 1 12022147318 T22110103576
48 PARDESHI PRASHANT RANDHIR NANDA 1 12022174895 T221106570
49 PAWAR PUSHPA BABURAO MAYA 1 12022183553 T221107341
50 PORJE MONICA POPAT RAJUBAI 1 12022174864 T221106570
51 PORJE NAYAN MOHAN ROHINI 1 12022154637 T221104059
52 RAO MAHESH DATTU CHANDRAKALA 1 12022174892 T221106570
53 SAHANE AKSHADA RAJENDRA VARSHA 1 12022174875 T221106570
54 SAHANE YOGITA SUBHASH MUKTABAI 1 12022174894 T221106570
55 SANGLE NIKITA BABAN KALPANA 1 12022174890 T221106570
56 SATBHAI SAYALI GIRISH MANISHA 1 12022147317 T22110103576
57 SHINDE NEHA VIJAY ALKA 1 12022174859 T221106570
58 SHINDE RUSHIKESH SANJAY SULOCHANA 1 12022174862 T221106570
59 SHIRUDE HEMANT VIJAY MANISHA 1 12022174860 T221106570
60 SONAWANE VAISHALI VISHWANATH KAMAL 1 12022174848 T221106570
61 THOMBARE SNEHA ASHOK VARSHA 1 12022174884 T221106570
62 UKARDE VIDYA KAILAS MATHURA 1 12022174850 T221106570
63 VAIKAR VEDIKA VASNTRAO SANGITA 1 12022183551 T221107341
64 VINCHU PRIYANKA ASHOK MUKTA 1 12022174902 T221106571
65 WAGHCHAURE HARSHADA SADASHIV SHOBHA 1 12022174901 T221106571
66 WAKCHAURE NIKITA KAILAS SUNITA 1 12022174900 T221106571