/Eligibility Numbers List for M.Sc. Microbiology Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for M.Sc. Microbiology Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023

 For Course: M.Sc. Microbiology

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 BERAD GAURAV SAKHARAM SUNITA 1 12022174801 T221106573
2 BHANJALE BHUMIKA ANIL SAROJANI 1 12022174810 T221106573
3 DAWARE SUSHILA CHANGDEV MANDA 1 12022174813 T221106573
4 GANDHE PRITI DATTU JAYA 1 12022175204 T221106573
5 GODSE PRANAY DATTATRAYA SMITA 1 12022174808 T221106573
6 INAMDAR NEHA JAGDISH PUSHPA 1 12022174802 T221106573
7 KALE ARCHANA SUNIL MEENA 1 12022174798 T221106573
8 KULKARNI SAKSHI MILIND SANGEETA 1 12022174795 T221106573
9 NERKAR MOKSHADA RAJENDRA JYOTI 1 12022174803 T221106573
10 PARAD VAISHNAVI KRUSHNA GOPIKA 1 12022174796 T221106573
11 PATIL RUTUJA KIRAN BHARTI 1 12022174812 T221106573
12 PATIL SAKSHI PRAVIN BHAGYASHREE 1 12022174807 T221106573
13 PAWAR AKANKSHA KAILAS SANGITA 1 12022175203 T221106573
14 PAWAR PRIYANKA ANIL SARALA 1 12022174809 T221106573
15 PORJE SHITAL SHAM VANITA 1 12022174794 T221106573
16 SAYYAD NARGIS BANO NIYAZ ALI FARZANA BANO 1 12022174799 T221106573
17 SONAR ROHIT UMESH SUREKHA 1 12022174797 T221106573
18 SONAWANE PRATIKSHA MADHUKAR SANGITA 1 12022174805 T221106573
19 TAYADE GAYATRI TARACHAND MANISHA 1 12022174806 T221106573
20 WANI SHREYASH SARJERAO YOGITA 1 12022174804 T221106573
21 YEULKAR SHUBHAM SAMADHAN SANGITA 1 12022174800 T221106573
22 ZANKAR ANUSHKA SANJAY POOJA 1 12022174811 T221106573