/Eligibility Numbers List for M.Sc. Organic Chemistry Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for M.Sc. Organic Chemistry Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023

 For Course: M.Sc. Organic Chemistry

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 . VISHNU RAJAN K.R. JYOTHI 1 12022174828 T221106574
2 ADKE KISHOR BHAUSAHEB LAXMIBAI 1 12022174815 T221106574
3 BHADE SURAJ SANTU PRABHAVATI 1 12022174825 T221106574
4 BINNAR SACHIN RAMESH MANDA 1 12022174829 T221106574
5 CHAUDHARI RUTUJA SOMNATH SANGITA 1 12022174819 T221106574
6 DIGHE KAJAL ARUN SANGITA 1 12022174824 T221106574
7 GODSE GAYATRI DURGESH SHOBHA 1 12022174814 T221106574
8 GOSAVI RUPAL HEMANT KAVITA 1 12022174823 T221106574
9 HANDORE KALYANI SUBHASH ANJALI 1 12022174826 T221106574
10 JADHAV SAKSHI HIRAMAN BHARATI 1 12022174833 T221106574
11 JAGTAP DEEP BHANUKANT MANDAKINI 1 12022174816 T221106574
12 KATARE POOJA MANOHAR KAVITA 1 12022175205 T221106574
13 KOTHULE DHANSHREE RANU SUNITA 1 12022174822 T221106574
14 KULTHE SHRUTI SUNIL MEENA 1 12022174831 T221106574
15 MEDHE SHASHIKANT MANOHAR RATNAMALA 1 12022174832 T221106574
16 OHAL MAYURI RAJENDRA SANGEETA 1 12022174817 T221106574
17 TAKALKAR VIDYA SOMNATH SHOBH 1 12022174830 T221106574
18 WAGH ABHISHEK RAMESH SANGITA 1 12022174821 T221106574
19 WAGH PRAVIN VILAS SANGITA 1 12022174827 T221106574
20 ZANKAR VAIBHAV KAILAS KAMAL 1 12022174818 T221106574
21 ZOMBAD GAURAV SHATRUGHNA PUSHPA 1 12022174820 T221106574