/History PPT

History PPT

Sr,No. Title of PPT
1 Prehistoric Age
2 हडप्पा संस्कृती
3 Harppan Civilization
4 बौद्ध धर्म
5 Gupta Empire
6 The Moury Empire
7 Samrat Ashok
8 सातवाहन कालीन राजे 
9 समुद्र गुप्त कामगिरी
10 Middle Age Middle Age
11 Response and result of British Imperialism
12 काळाराम मंदिर
13 डॉ.भीमराव आंबेडकर
14 राजर्षी शाहू महाराज
15 इतिहास लेखनाची ओळख
16 इतिहासाचा अर्थ व व्याप्ती
17 उपयोजित इतिहास
18 ऐतिहासिक संशोधन पद्धत्ती
19 ऐतिहासिक संशोधनाची साधने
20 परकीय साधने
21 शिवकाळाच्या इतिहासाची साधने
22 वान्ग्मयीन साधने
23 मराठी सत्तेच्या उद्याची पर्स्व्भूमी
24 वाङमयीन साधने
25 समकालीन इतिहास :संकल्पना व अर्थ