//Economics Faculty Profile

Economics Faculty Profile

Dr. Sudhakar Kashinath Pagar
Associate  Professor, H.O.D.
sudhakarpagar@gmail.com
[ Detail Profile ]
Dr. Jadhav Jayashri Pandharinath

Assistant Professor
jayashriskadam@yahoo.com

[ Detail Profile ] 

Dr. Aher Manisha Karbhari

Assistant Professor
aher.manisha@mvpsvktcollege.ac.in
[ Detail Profile ]

Mr. Nanaji Buaurao Pagar
Associate Professor
nbpagar57@rediffmail.com
[ Detail Profile ]
Dr. Gaikwad  Amol  Appasaheb

Assistant Professor
dramolgaikwad77@gamil.com
[ Detail Profile ]

Mrs. Ashwini Pandurang Nisal
Assistant Professor
yuwraj.kasabe@gmail.com
[ Detail Profile ]