/Marathi E-Books

Marathi E-Books

Marathi E-Books

Sr. No Name of Book (Link)
1. हॉकी
2. आसरा
3. हैद्राबाद
4. स्त्रीजीवन
5. सौंदर्य शास्रावरील व्याख्यान
6. सेनापती
7. सुब्बना
8. साहित्य
9. सारांश
10. सावतामाळी
11. सारांश
12. सामाजिक आदान
13. सामजिक विज्ञान
14. सामाजिक वाद
15. सामजिक नियंत्रण
16. समाजिक करार
17. सौख्य
18. समाजप्रबोधन
19. संत
20. सन जनाबाई
21. संत समानता
22. संत शाभूराजे
23. शुद्धलेखन
24. वंशवाद
25. लोक्संकृती
26. लुकेना
27. यशंतराव चव्हाण
28. मोरास कथा
29. मुलभूत अधिकार
30. मुस्लीम व्यक्तिवादी कायदे
31. मुलखावेगळा राजा
32. मुंबईचा रुतांत
33. मी इझाडोरा
34. माहेरी गेली
35. मान्साशास्र्त सद्याकाल
36. मानवी अनुवंशिकता
37. माणसाचा मेंदू
38. माडगुळकर
39. महाराष्ट्रातील स्वतान्र्त्य
40. महाराष्ट्रातील वन्य प्राणी
41. महारष्ट्रातील जग
42. महारास्थ्रातील संगीत
43. महाराष्टारचे शिल्पकार
44. यदुनाथ
45. उध्व्भाई
46. सानेगुरुजी
47. शिल्पकार
48. लोकहितवाद
49. महर्षी कर्वे
50. अहिल्याबाई
51. नानासाहेब पाटील
52. शाहूमहाराज
53. महात्मा फुले
54. महात्मा गांधी
55. बुद्ध
56. आंबेडकर
57. छ.शिवाजी महाराज
1. मराठी लोककथा
2. महानुभाव पंथ
3. प्रवासवर्णन साहित्य
4. मराठी कथा
5. ग्रंथ परीक्षण
6. भाषिक कौश्यल्ये
7. वाचन कौश्यल्ये
8. कथा साहित्य वाटचाल