/MARATHI VIDEO LECTURES

MARATHI VIDEO LECTURES

MARATHI VIDEO LECTURES

Sr. No. NAME OF VIDEO
1 दगड दवाखाना
2 जेव्हा मी जात चोरली होती
4 श्रवण कौशल्ये
5 वाचन कौशल्ये
6 लेखन कौशल्ये
7 भाषण व संभाषण कौशल्ये
8 कथेची वाटचाल
9 कथेचे घटक
10 कथा स्वरूप व संकल्पना
11 कथा अध्ययन
12 कष्टाची भाकरी
13 लाल चिखल
14 शुभमंगल सावधान
15 पाऊस आला मोठा
16 उठावन
17 वापसी